Farsta stadsdelsförvaltning

Bild: Ida Karlsson

Stadsdelen vill inte svara på frågor om varför de vräker Jennie och barnen

Efter många år av våld fick Jennie och hennes barn hjälp med bostad. Nu vräks familjen trots larm från läkare och psykologer. Men Farsta stadsdelsförvaltning vill inte svara på några frågor.

Hem & Hyra har sökt Farsta stadsdelsförvaltning. Först blir vi lovade en telefonintervju med Andrea Grönberg, enhetschefen vid Farsta stadsdelsförvaltning. Det är hon som försvarat kommunens beslut i tingsrätten. Vi får sen beskedet att det inte kommer bli någon intervju. Enhetschefen vill ha frågorna skriftligt på mejl i stället.

Frågorna skickas över till henne. Vi frågar varför stadsdelsförvaltningen valde att vräka just den här familjen och hur det hänger ihop med Stockholms stads nollvision. Vi frågar också varför stadsdelen går vidare med vräkningen när familjen äntligen rotat sig, trots att psykologer och läkare menar att det är farligt för barnen. Och vi frågar varför Jennie blir vräkt trots att hon följt alla villkor de ställt.

Vi ställer också frågor om de löften om förstahandskontrakt som Jennie fått av socialtjänsten via mejl. Vi frågar om varför det inte gjordes en barnkonsekvensanalys innan beslut togs om att avhysa familjen.

Dessutom undrar vi varför stadsdelen tvingar barnen att flytta genom att avhysa familjen trots att kommunen sagt i tingsrätten att det bästa är om barnen får bo i en stabil boendemiljö.

Video. Jennie vräks – trots nollvision

Skriv en text..

Vidare frågar vi varför kommunen uppgav i tingsrätten att tanken med den lägenhet Jennie hyr inte är att den ska övergå till en mer permanent lösning, när Stockholms stads riktlinjer för bostadsförsörjning tvärtom slår fast att det är tanken.

Vi ställer också frågan varför det dröjde fyra år från verkställd dom i förvaltningsrätten tills att Jennie och barnen fick hjälp med bostad av socialtjänsten 2018.

Sen frågar vi stadsdelsförvaltningen varför det blev så här för den här familjen, hur de ser på Socialstyrelsens allmänna råd som beskriver att socialnämnden bör kunna hjälpa en våldsutsatt kvinna att skaffa nytt permanent boende, och varför de krävt omedelbar avhysning innan domen vunnit laga kraft, något som tingsrätten bedömde skulle slå för hårt mot barnen.

Vi undrar också vad stadsdelsförvaltningen hade kunnat göra annorlunda i det här fallet, vad de ska göra nu för familjen, vad de vill säga till barnen och om de betraktar det som ett misslyckande att familjen vräks på det här sättet.

När vi skickat över alla frågor får vi beskedet från Therése Grahn, avdelningschef, Farsta stadsdelsförvaltning, att de inte kommer svara på några frågor. ”Vi hänvisar till dom i tingsrätt och uttalar oss inte i enskilda ärenden”. När vi försöker få en förklaring på varför de inte svarar går det inte längre att nå någon av cheferna på Farsta stadsdelsförvaltning.