Annons

Enkät: Här är politikernas bostadsvallöften

Stockholm Stockholm lider av bostadsbrist. Framförallt mindre lägenheter och hyresrätter saknas. Hem & Hyra tog reda på vilka hyresrättslöften som kommunpolitikerna går till val på.

Sten Nordin, Moderaterna.

Hur många hyresrätter vill ni bygga nästa mandatperiod?

ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare

– Under nästa mandatperiod har moderaterna beslutat att bygga ca 33000 bostäder varav hälften ska vara hyresrätter.

Kommer ni att ombilda/sälja lägenheter?

– I innerstaden kommer vi inte att ombilda några lägenheter, däremot kommer det fortsatt att vara möjligt för lägenhetsinnehavare i ytterstaden som domineras  av hyresrätter att ha möjlighet att köpa loss och få äga sitt boende.

Läs ocksåHyresgäster hade för varmt i lägenheter – får 2,6 miljoner i kompensation

Vid renovering, ska hyresgästen kunna välja upprustningsnivå?

– Ja, när Svenska Bostäder rustar i t.ex. Järvaområdet finns tre olika nivåer som hyresgästerna kan välja på. Basicnivån innebär en hyreshöjning på 17-18 procent. Ingen hyresgäst har hittills meddelat staden att de inte vill eller kan bo kvar med anledning av hyreshöjning.

Vad vill ni göra för att lösa bostadsbristen?

Läs ocksåSvårt sjuka Rida tvingas leva med dyblött golv - klarar inte att skrapa: "Blir yr när jag försöker böja mig"Rida Kammouna, hyresgäst Svenska bostäder

– Stockholms stad ska bygga 140 000 bostäder till 2030. Det är lika många bostäder som ett helt Malmö. Mellan åren 2014-2018 ska hälften vara små bostäder.

Vinster i kommunala bostadsbolag, för/emot att dela ut vinster till ägarna?

– Det är viktigt att använda vinsterna till att öka bostadsbyggandet. För att klara detta behöver vi ta utdelning då staden har stora investeringskostnader för att kunna anlägga nya bostadsområden. 

Karin Wanngård, Socialdemokraterna.

Hur många hyresrätter vill ni bygga nästa mandatperiod?

– Vi vill bygga minst 22 000 hyresrätter till 2020.

Kommer ni att ombilda/sälja lägenheter?

– Nej, vi ser inget behov av det i dagsläget. Det behövs fler hyresrätter, inte färre.

Vid renovering, ska hyresgästen kunna välja upprustningsnivå?

– För oss är det självklart att hyresgästerna ska få inflytande och vara delaktiga när deras hus ska rustas upp. I de projekt där det är möjligt att ha olika nivåer för upprustning och hyreshöjningar ska det erbjudas hyresgästerna. Ett positivt exempel är Svenska Bostäders modell i Järva.

Vad vill ni göra för att lösa bostadsbristen?

– Vi kommer att öka takten i byggandet för att lösa både den generella bostadsbristen och hyresrättsbristen. Sedan den moderatledda alliansen tog över makten i Stockholm har antalet allmännyttiga hyresrätter minskat med nästan 30 000 och bostadsrätterna ökat till förmån för hyresrätterna. Samtidigt har den generella bostadsbristen ökat med snabb takt och kötiderna i bostadsförmedlingen ökat drastiskt. Socialdemokraterna vill bryta utvecklingen och lösa bostadskrisen i Stockholm. Därför satsar vi på hyresrätten och en generellt ökad takt i bostadsbyggandet.

Vinster i kommunala bostadsbolag, för/emot att dela ut vinster till ägarna?

– De stora utdelningar som har gjorts de senaste åren beror på alliansens stora utförsäljningar av allmännyttan. Vi socialdemokrater vill att utveckla allmännyttan genom att bygga fler hyresrätter. Det står mot den moderata avvecklingspolitiken med utförsäljningar och stora utdelningar. För att bolagen ska kunna bygga 2 500 lägenheter per år behövs större investeringar i nyproduktion och upprustning av befintliga lägenheter.  Det kommer vi att prioritera.

Daniel Helldén, Miljöpartiet

Hur många hyresrätter vill ni bygga nästa mandatperiod?

– Vid alla byggprojekt ska det finnas en blandning mellan hyresrätter och andra ägandeformer. Det är särskilt viktigt att kommunledningen tar ansvar för de kvadratsmarta och billiga hyresrätter som studenter och unga efterfrågar och som idag är en stor bristvara. Vi vill bygga 150 000 bostäder till 2030 och minst hälften av dessa ska vara hyresrätter. Nyproduktion av bostäder på stadens mark ska gynna integration genom bra bostäder med blandade upplåtelseformer och bra mötesplatser.

Kommer ni att ombilda/sälja lägenheter?

– Den utförsäljning av lägenheter som alliansen har genomfört vill vi sätta stopp för. Utförsäljningen har gjorts utan någon övergripande strategi för allmännyttan, vilket behövs för att Stockholms stad ska kunna fullgöra sitt bostadsförsörjningsansvar. Miljöpartiet vill se en blandning av boendeformer i olika stadsdelar.

Annons

Vid renovering, ska hyresgästen kunna välja upprustningsnivå?

– I upprustningen av rekordårens bostäder anser vi att staten ska ta ett ansvar och uppmuntra till åtgärder som sparar energi. Detta kan bland annat göras genom ett ROT-avdrag för hyreshus och energiåtgärder. Många äldre hus är stora energislukare och i behov av åtgärder för att minska energianvändningen. All renovering ska ske i nära samarbete med hyresgästen som ska kunna påverka renoveringen. Till exempel menar vi att ett fullgott kök ska kunna behållas. Att byta ut fullt fungerande skåp är resursslöseri. Det är nödvändigt att i all renovering ta sin utgångspunkt i hyresgästernas verklighet och säkerställa att de boende har både makt och inflytande i samband med renoveringsprocessen.

Vad vill ni göra för att lösa bostadsbristen?

– Miljöpartiet vill ta krafttag mot bostadsbristen, som är en vital fråga för att Stockholm ska utvecklas. Därför har vi pekat ut platser där 150 000 bostäder kan byggas fram till år 2030. Särskilt unga och studenter har ett skriande behov av bostäder, och för att stimulera att fler små och billiga bostäder byggs föreslår vi bland annat att allmännyttiga bostadsbolag får direktiv att bygga fler ettor. Låga bilparkeringstal vid nyproduktion gör lägenheterna billigare och så kallade ”kompiskontrakt” gör att vänner kan bo ihop, men ändå behålla friheten att flytta utan att det påverkar vännernas möjligheter att bo kvar. På kort sikt är det viktigt att det så snart som möjligt ges bygglov till tillfälliga studentbostäder.

Vinster i kommunala bostadsbolag, för/emot att dela ut vinster till ägarna?

– Det kan vara rimligt att det finns ett avkastningskrav, men det bör gå tillbaka till de som bor i bostadsbolagen eller användas till att bygga fler bostäder. Bostadsbolagen får inte ses som en kassako. 

Per Ankersjö, Centerpartiet.

Hur många hyresrätter vill ni bygga nästa mandatperiod?

– Alliansen har målsättningen att bygga 140 000 bostäder till år 2030, varav hälften ska vara hyresrätter. Under perioden 2014-2018 motsvarar detta cirka 40 000 bostäder, varav cirka 20 000 alltså ska vara hyresrätter. Detta är en målsättning som Centerpartiet står bakom.

Kommer ni att ombilda/sälja lägenheter?

– Om det finns ett behov av att ombilda lägenheter för att kunna återinvestera i stadens egna bolag i syfte att bygga fler nya hyresrätter kan det vara en möjlighet. Staden behöver många nya bostäder och våra egna bolag har ett stort ansvar.

Vid renovering, ska hyresgästen kunna välja upprustningsnivå?

– Centerpartiet anser att det är viktigt att det finns utrymme för individuella preferenser vid upprustningar.

Vad vill ni göra för att lösa bostadsbristen?

– Använd en aktiv markpolitik, snabba på detaljplaneprocesserna, ta bort krav på fördyrande p-platser, tillåt högre bebyggelse med fler bostäder i enskilda projekt i centrala och kollektivtrafiknära lägen, fokusera stadens resurser på större stadsomvandlingsprojekt eftersom de ger fler bostäder än enskilda förtätningsprojekt, stadens egna bolag ska ta ett stort ansvar.

Vinster i kommunala bostadsbolag, för/emot att dela ut vinster till ägarna?

– Det är viktigt att vinst i kommunala bolag investeras för att utveckla staden. 

Madeleine Sjöstedt, Folkpartiet

Hur många hyresrätter vill ni bygga nästa mandatperiod?

– Alliansen har beslutat att bygga ca 33 000 bostäder varav hälften ska vara hyresrätter.

Kommer ni att ombilda/sälja lägenheter?

– Vi vill inte se några ombildningar av kommunalt ägda hyresrätter i områden där bostadsrätten är den dominerande upplåtelseformen. Däremot anser vi att det kan prövas i områden där bostädsrätterna är få.

Vid renovering, ska hyresgästen kunna välja upprustningsnivå?

– Det är viktigt att det finns en dialog när det renoveras i stadens bostadsbestånd. Svenska Bostäder har exempelvis i Järvaområdet tagit fram en modell med olika nivåer som hyresgästerna kan välja på.

Vad vill ni göra för att lösa bostadsbristen?

– Bostadsbristen ska lösas genom att det byggs fler bostäder, både i allmännyttans regi och i privat regi. Folkpartiet vill att en bostadsgeneral inrättas som ökar samordningen så att fler bostäder ska byggas snabbare. Det behövs också rimligare byggregler, inte minst för mindre lägenheter.

Vinster i kommunala bostadsbolag, för/emot att dela ut vinster till ägarna?

Annons

– Det är rimligt att de kommunala bostadsbolagen går med vinst, inte minst för att bygga nytt och för att investera i områden som domineras av allmännyttan.

Ann-Margarethe Livh, Vänsterpartiet

Hur många hyresrätter vill ni bygga nästa mandatperiod?

– Under nästa mandatperiod vill vi bygga 25 000 hyreslägenheter, 6250 per år. Vänsterpartiet vill med sin bostadspolitik företrädesvis bygga hyresrätter och majoriteten av dessa skall vara kostandseffektiva hyresrätter, som människor med vanliga inkomster har råd att bo i.

Kommer ni att ombilda/sälja lägenheter?

– Nej! Ombildningar och höga hyror i nyproduktioner och vid ombyggnationer håller på att omvandla staden till ett reservat för höginkomsttagare.

Vid renovering, ska hyresgästen kunna välja upprustningsnivå?

– Vi säger ja, till nödvändiga underhållsåtgärder som säkrar husens framtida funktion. Vi vill att hyresgästerna ska kunna välja olika standard. För att åstadkomma detta måste hyresgästernas inflytande i ombyggnadsprocessen stärkas. Vi har beräknat att det går att rusta för ca 7000/kvm vilket skulle göra att hyrorna även efter renoveringar bibehålls låga.

Vad vill ni göra för att lösa bostadsbristen?

– Vi vill i första hand använda allmännyttan för att bygga hyresrätter med låga hyror och stoppa ombildningarna. Vill också öka markanvisningarna till allmännyttan från borgarnas 1 500 till 3 000. Bostadsmarknaden är regional och det krävs att alla kommuner i regionen bygger hyresrätter till rimliga hyror, Stockholm kan inte lösa regionens bostadsbrist själv.

Vinster i kommunala bostadsbolag, för/emot att dela ut vinster till ägarna?

– Vi kommer ha mycket låg avkastningskrav på de kommunala bolagen. Vi är absolut emot att vinster från kommunala bostadsbolag tas ur bolagen på det sätt som borgarna gjort. Där vinsten har använts för att täta hål i budget, sänka kommunalskatten eller för att bygga bostadsrätter. Vi anser att de ska använda sina resurser för att bygga bra bostäder med låga hyror. Samt upprusta det nuvarande beståndet och bygga fler hyresrätter.

Erik Slottner, Kristdemokraterna.

Hur många hyresrätter vill ni bygga nästa mandatperiod?

– Vi har inte angett en exakt siffra och det är många faktorer som kan påverka det slutliga utfallet. Men uppemot 10 000 nya hyresrätter borde vara en rimlig bedömning under nästa mandatperiod.

Kommer ni att ombilda/sälja lägenheter?

– Inte i stadsdelar där det idag finns en jämn fördelning av upplåtelseformer. Men i stadsdelar där fördelningen fortfarande är ojämn vill vi gärna se fler ombildningar om de boende så önskar. 

Vid renovering, ska hyresgästen kunna välja upprustningsnivå?

– Ett sånt arbete pågår just nu i Järva och det tycker Kristdemokraterna är mycket bra. I de projekt där det är möjligt att göra så vill vi att det ska vara praxis.

Vad vill ni göra för att lösa bostadsbristen?

– Öka antalet markanvisningar och fastställande av detaljplaner. Vi vill att den generella skalan på husen höjs för att få in fler boende på samma yta. Tiden mellan idé och beslut måste kortas och regelverket förneklas. Det ska vara tillåtet att bygga i bullerstörda miljöer om tysta inomhusmiljöer kan garanteras. På kommunal nivå är dock den viktigaste frågan att ha ett tillräckligt högt utbud av mark och att tillräckliga resurser finns på stadsbyggnadskontoret för att snabbt förverkliga nya planer.   

Vinster i kommunala bostadsbolag, för/emot att dela ut vinster till ägarna?

– I aktiebolag delas eventuell vinst alltid ut till ägarna, det måste också gälla kommunala bolag som går med vinst. Avkastningskravet beslutas av kommunfullmäktige och ska vara marknadsmässigt. Utöver det kan vinstuttag göras om uttaget går till bostadssociala ändamål. Dock kan vi se exempel på bristande underhåll i vissa fastigheter trots den goda ekonomin, det är så klart oacceptabelt och något vi vill ändra på. 

Fakta: Så här gjorde vi

Hem & Hyra har ställt samma frågor till samtliga partier som i dag har representation i någon av länets kommuner (utom Norrtälje). Vi har totalt frågat 205 lokala partier varav 146 företrädare har besvarat våra frågor. Alla partier har fått två månader på sig att svara. Övriga stockholmskommuner redovisas i papperstidningen.

Läs också Ny överenskommelse – så mycket höjer Svenska Bostäder hyran för 28 000 lägenheter Ville förhandla hyran själv – blev skyldig 146 000 kronor Gran föll från åttonde våningen och träffade bil – ”trodde det var en bomb”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.