Annons

Han tog fajten för lä­gen­hets­by­tet

Alingsås När barnen lämnat boet ville Thomas Bergh i Alings­ås byta till sig en mind­re och bil­ligare lä­gen­het. Men bo­stads­by­tet krävde fajt. Så här gjorde han när värden vägrade.

Ett par tre flytt­lå­dor är fort­fa­ran­de ouppac­kade och i hallen står en stor tav­la lutat mot väggen. Thomas Bergh har ny­li­gen bytt sin gam­la fy­ra­rums­lä­gen­het på 87 kva­drat vid Stora Torget mitt i Alings­ås mot en trea på 67 kvad­rat­me­ter strax utan­för cent­rum. Ett byte som sänkte hans hyra från 8 800 kro­nor till 4 300 i må­naden.

Den blå­vita IFK-fa­nan kom snabbt upp på sov­rums­väggen i Thomas Berghs nya lä­gen­het.

–Un­garna växte, blev stora och be­hövde inte bo hem­ma läng­re. Då kändes min för­ra lä­gen­het onö­digt stor och dyr. Dess­utom saknade den par­ke­ring. Det har jag chans att få här, säger Thomas Bergh.

Han lade ut en för­frå­gan på en bytes­sajt för Alings­ås­bor på nätet och fick napp. En fa­milj som hyrde hos det kom­mu­nala bo­stads­bo­laget Alings­ås­hem be­hövde flytta till nå­got större. Thomas och fa­miljen kom snabbt över­ens. Alings­ås­hem sa genast ja till by­tet. Men hos Thomas värd, Ber­til Olsson Bygg­nads AB, blev det nej.

Thomas Bergh

– Först sa de att deras po­li­cy var att säga nej till alla by­ten. Se­dan kom de med en mas­sa märk­liga ar­gu­ment. Som att jag visst hade råd att bo kvar och att jag, som brukar jobba en del hem­ifrån, be­hövde ha ett kon­tor hem­ma.

Men Thomas gav sig inte. Han kon­taktade Hyres­gäst­fö­re­nin­gen och fick hjälp att driva ären­det till hy­res­nämnden. Då plöts­ligt kom hans värd med ett er­bju­dan­de. En mind­re lä­gen­het, i ett an­nat av värdens hy­res­hus i Alings­ås, hade blivit le­dig och Thomas Bergh var väl­kom­men att flytta dit. Men den lä­gen­heten matchade inte rik­tigt Thomas öns­ke­mål.

Annons
ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar

– Den hade högre hyra än den här, som jag hittat själv. Den låg pre­cis in­till E20 så bul­ler­ni­vån var hög. Och den saknade par­ke­ring, säger Thomas, som allt­så tackade nej.

En no­vem­ber­dag för­ra året var det dags för för­hand­ling i Hy­res­nämnden i Göteborg. Thomas Bergh var på plats till­sam­mans med Hy­res­gäst­fö­re­ningens ju­rist Pehr Hass­löf. Ber­til Olsson Bygg­nads AB fö­re­träddes av bransch­or­ga­ni­sa­tionen Fas­tig­hets­ä­ga­rna. Det var dags för parterna att komma med sina bästa ar­gu­ment.

Ju­risten från Fas­tig­hets­ä­ga­rna lade fram en rad gam­la rätts­fall kring by­ten som alla hade slutat med ett nej. Hyres­gäst­fö­re­nin­gen menade att Thomas ändrade fa­mil­je­si­tua­tion gjorde att han be­hövde en mind­re bo­stad. Samt att den lä­gen­het, som värden er­bjudit, inte var lik­vär­dig den som Thomas hittat själv.

Läs ocksåKvinna i sexrummare vräks - har 90 000 kronor i hyresskuldHyreslagen och ett trapphus

– Men det kändes ska­kigt. Jag var långt ifrån sä­ker på att vi skulle få rätt, minns Thomas Bergh.

Annons

En job­big vecka följde. Skulle nämnden gå på Thomas el­ler värdens lin­je? Så kom änt­li­gen be­slu­tet. By­tet skulle gå ige­nom. Thomas blev för­vå­nad och glad.

– Det trodde jag fak­tiskt inte. Men med tan­ke på hur svårt det är att få en lä­gen­het i dag så är det bra att bytes­möj­lig­heten finns. An­nars är ju risken stor att folk bor kvar i allt för stora ­lä­gen­heter bara för att de inte kan få tag på nå­got mind­re, säger Thomas Bergh.

Läs ocksåHyresgäster dras till domstol när värdar strandar hyresförhandlingarTomas Svensson

Jen­nie Olsson, vd på Ber­til Ols­sons Bygg­nads AB, har av­böjt att med­verka.

Fakta: Så säger lagen om lägenhetsbyte

• Att byta bo­stad med nå­gon an­nan in­går i hy­res­gästens rät­tig­heter en­ligt hy­res­lagen, men vissa för­ut­sätt­ningar måste vara upp­fyllda.

• Rätten att byta gäller när du har ett förs­ta­hands­kon­trakt, oav­sett hur länge du bott i lä­gen­heten.

• Den som bytt till sig en lä­gen­het får sam­ma rät­tig­heter och skyl­dig­heter som den ti­digare hy­res­gästen.

Fakta: Skäl som ofta går hem

• Ändrade fa­mil­je­för­hål­lan­den. Be­hov av större bo­stad när du blir sam­bo el­ler får barn. Eller be­hov av mind­re lä­gen­het ef­ter en skils­mäs­sa.

• Ekonomi. Du be­höver en bil­ligare lä­gen­het.

• Arbete och stu­di­er. Om du vill byta till en lä­gen­het som är när­ma­re jobbet el­ler sko­lan.

Läs mer på hyresgastföreningen.se

Fakta: Om värden säger nej

• Hy­res­nämnden kan ge tillstånd till byte om hy­res­gästen har starka skäl. Till exempel be­höver större lä­gen­het, lägre hyra el­ler när­ma­re till jobb.

• By­tet får inte ge värden pro­blem. Byteshyresgästen ska vara sköt­sam och be­tala hy­ran.

• Inga sär­skilda skäl får tala emot by­tet, som att nå­gon be­ta­lat svart för att få en an­nan bo­stad.

Fakta: Få byten till hyresnämnden

• Mel­lan 2014 och 2018 har hy­res­nämnderna i Göteborg och Jönköping fått in 18 ären­den som rör lä­gen­hets­by­ten i re­gi­on BohusÄlvsborg-Skaraborg.

• 15 av de ären­dena åter­kallades av de be­rörda parterna.

• I samt­li­ga tre fall som hy­res­nämnden tog be­slut om fick hy­res­gästen rätt att byta.

Läs också Tog 7 000 kronor i hyra för ett rum – nu krävs värden på 59 000 kronor Attackerade granne med kniv – blir av med lägenheten: "Då åker man ut" Stanken av kattkiss så stark att grannar nästan kräktes – 79-årig kvinna tvingas flytta

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.