Annons

En bit­ter se­ger mot hyresvärden

Malmö Mahmoud Chouman tog striden mot Con­ten­tus hy­res­höj­ningar på Herrgården i Malmö. Den fyra år långa kampen in­ne­bar stress och slog hårt mot hela fa­miljen.
Foto: Anders Paulsson
Chouman Mahmoud

– Hade nå­gon sagt tack hade jag blivit stolt. Men in­gen har gjort det. Jag känner mig lite dum, säger Mahmoud Chouman.

Fa­miljen var ett av fyra hus­håll som med hjälp av Hyres­gäst­fö­re­nin­gen tog strid mot Con­ten­tus hy­res­höj­ning på Herr­gården för några år sedan.
– Vi visste att de ville höja ef­ter re­no­veringen men vi hö­rde ald­rig nå­got om 40 pro­cent. Se­dan blev vi oro­liga och undrade hur det skulle gå för vår ekonomi. Vi har varit myc­ket stressade hela tiden, säger han.

ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare
Contentus hus på Herrgården.
Contentus hus på Herrgården.

Fal­let gick vidare till Svea hov­rätt där det blev nej i ap­ril i år. Hö­jningen landade i stället på cir­ka 20 pro­cent. I ok­to­ber av­slu­tades för­hand­lingarna med Hyres­gäst­fö­re­nin­gen och re­sul­tatet blev att re­tro­ak­tiva höj­ningar ute­blev. I dag känner sig Mahmoud Chouman miss­nöjd med att ha agerat test­hus­håll i prö­vningen och säger sig inte ha känt nå­got stöd från gran­narna. Han tror själv att många ald­rig för­stod den långa pro­cessen.
– Vi har varit stressade me­dan de an­dra har tagit det lugnt, säger han.

Annons

Han tyc­ker den nya hy­ran är orim­lig men är ändå nöjd med Hy­res­gäst­fö­re­ningens ar­be­te.
– De har varit myc­ket bra. Jag blev lugn när de pratade med oss och sade “ni är inte en­samma”. Men hö­jningen är en ka­ta­strof. Vi bor i det sämsta om­rå­det i Mal­mö. Det är myc­ket pro­blem med kri­mi­na­li­tet här, säger han.

An­svaret för att att skapa lugn i om­rå­det hamnar först och främst på hyres­värdarna, an­ser han. Utan­för föns­tret finns en re­no­verad gård som lockar till sig unga från hela stads­delen. Det blir ofta stö­kigt sent in på natten. Han ser en en­kel lö­sning, lika vill­kor för alla hy­res­gäster på Ro­sen­gård.
– Alla här måste få li­ka­dana gårdar som den här, säger han.

Annons
Läs ocksåGav sken av att hyran på äldreboende var förhandlad – stiftelse svarar på kritiken
Fakta: Detta har hänt

2012 ville Con­ten­tus höja hy­ran och för­hand­lingarna med hy­res­gäst­fö­re­ningen strandade senare.2013 hal­verade hy­res­nämnden hö­jningen ge­nom sitt be­slut.2016 gick Svea hov­rätt på sam­ma lin­je – en hal­vering av kravet.

Läs också Stiftelse höjde hyran på äldreboende – gav sken av att den hade förhandlats: ”Jättefräckt” Godsägarna krävde dubblerad hyra i nämnden: "Ville veta var taket går" Här höjer värdarna hyrorna utan att förhandla - Wladimir vägrar betala: "Jag blev arg" Så mycket höjs hyran i Stockholm 2024 – se hela listan

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.