Annons

Ljud av fotsteg hotar parets hyreskontrakt

Lund Kvin­nan störs av ljud från grannlägenheten och nu för­söker värden kasta ut paret intill. Kom­munens ljud­mät­ning an­vänds som främs­ta be­vis trots att den inte alls var tänkt till det.

En en av de boende i huset har klagat så pass myc­ket på gran­narna att värden har rivit parets kon­trakt. Huset byggdes i bör­jan av 1900-talet och ligger i cen­trala Lund. Äga­ren, en mind­re pri­vat värd, har gått till hy­res­nämnden för att få ige­nom upp­säg­ningen.

ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar

De hoppar, springer och går över golven. De spelar även mu­sik och sjunger. Så lyder an­kla­gel­serna som lagts fram i nämnden. Men mannen i det utpekade hus­hållet har en helt an­nan bild. Han menar att det gam­la husets kon­struk­tion är boven som gör att ljud och skak­ningar lätt sprids mel­lan vå­ningarna.

– Det är väl­digt ly­hört. Vi bor längst upp och hör när folk går på vinden. Det här är ett väl­känt pro­blem. Vi går jättetyst och har slutat spela mu­sik. Golvet skakar när man går men man kan ju inte gå på tå hela livet, säger han.

– Det här känns väl­digt trist och dess­utom väl­digt onö­digt.

Läs ocksåKatastroffilmen skrämmer inte Kirunaborna: "Vi lever med en oro, men inte för att ramla ner i nåt hål"
Så här såg det ut när Miljöförvaltningen mätte i början av februari i år.

Den miss­nöjda gran­nen har spelat in ljud men även kopplat in kom­munens mil­jö­för­valt­ning för mät­ningar. Två till­fäl­len med ljud­toppar på 45 dBA noteras i kom­munens pro­to­koll, ett på ef­ter­mid­dagen och ett an­nat strax före mid­natt.

Mil­jö­för­valt­ningen menar att Folk­häl­so­myn­dig­hetens rikt­vär­den över­skrids och att ljudet av fot­steg kan vara en “olägenhet för män­ni­skors hälsa”. Mil­jö­för­valt­ningen po­äng­terar sam­ti­digt att det är fas­tig­hets­ä­ga­rens upp­gift att rätta till pro­blem och kräver in en åt­gärds­plan. Men här fallet tar en udda vänd­ning.

Annons

Värden gick istället vidare med en upp­säg­ning och med kom­munens pro­to­koll som främs­ta be­vis. Detta trots att in­spek­törernas upp­gift inte är att han­tera stör­ningar utan pro­blem med fas­tig­heter och med äga­ren som mot­part. Nå­got som skulle kun­na re­sul­tera i krav på för­bättrad iso­le­ring. Mil­jö­in­spek­tören Elin Holgersson har haft hand om ären­det:

Läs ocksåJonas blev knivskuren i trapphuset – grannen bor kvar ett halvår senare: "Får panikångest"

Vad är syf­tet med era ljud­mät­ningarna?

– Mät­ningen var för att göra en be­döm­ning om det här är en olägenhet för män­ni­skors hälsa en­ligt mil­jö­balken. När det är en stör­ning mel­lan gran­nar gäller hy­res­lagen och då är vi inte in­blan­dade.

Men nu blev ni det ändå. Vad tänker du om det?

– Det kan vi inte uttala oss om. Vi är inte en del av det ären­det. Inspektionsrapporten är en of­fent­lig hand­ling och det står i den vad vårt ärende handlar om.

Nu ska miljöförvaltningen gå vidare med sitt ärende och meddela ägaren ett förslag till beslut.

Annons

– Vi kan till exempel ställa krav på utredning av ljudisoleringen. Det är alltid ägarens ansvar att visa att man uppfyller kraven i miljöbalken, säger Elin Holgersson.

Malou Gamborn, jurist på hyresgästföreningen.

Lunda­paret får ge­nom Hy­res­gäst­fö­re­ningens ju­rist Ma­lou Gamborn hjälp med pro­cessen i hy­res­nämnden.

Hon vill ännu inte kom­men­tera fallet men menar att ljud­pro­blem ge­ne­rellt kan ha att göra med hur en fas­tig­het är byggd och att detta ibland kan gå att åt­gärda med en mind­re om­bygg­na­tion.

– Sånt här är kne­pigt efter­som det är så sub­jek­tivt hur man upp­fattar ljud. Det kan låta myc­ket men be­höver inte vara en hy­res­gästs fel. Det kan vara så att det bara är ly­hört, säger hon.

Fakta: Så mycket låter en motorsåg

Kan vara irriterande:

  • Prassel från löv: 10 dBA
  • Vanligt samtal: 70 dBA
  • Personbil: 70 dBA

Och här börjar det bli skadligt.

  • Motorsåg: 100 dBA
  • Jetmotor: 140 dBA
  • Gevärsskott: 150 dBA
  • Granatgevär: 170 dBA
Källa: Wikipedia
Läs också Övervakningskamera filmade sonen ta droger - nu vill värden vräka småsyskonen Yxman attackerade brevbäraren och grannen – får ändå bo kvar: ”Jävligt tur att han missade” Grannen misstänks ha satt fyr på lägenhetsdörren - "panikångest deluxe"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.