Bild: Getty Images

Ansvarig myndighet om brandkontroller i flerbostadshus: ”Tillsyn inte mest effektiva metoden”

Hela 85 procent av dem som dör eller skadas svårt i en brand bor i bostadshus. Ändå försvarar den ansvariga myndigheten, MSB, sin rekommendation om att kommunerna fokuserar sina brandskyddskontroller på andra sorters byggnader. 

Det råder idag stora skillnader mellan hur olika kommuner arbetar med sin tillsynsverksamhet för brandskydd. Med syfte att likrikta den kommunala tillsynen har regeringen därför gett MSB i uppdrag att ta fram nya föreskrifter för hur de ska arbeta inom lagen för Skydd mot olyckor (LSO). De nya förskrifterna ska börja gälla från den 1 juli 2022 och kommer i tryck den 18 november 2021. 

– Föreskrifterna handlar om hur kommunernas tillsyn ska planeras och genomföras. I en bilaga kommer vi även att peka ut vissa typer av byggnader, som vi tycker att de ska fokusera på.  Men där kommer inte flerbostadshus att vara omnämnda, säger Per Karlsson som är projektledare för MSB:s arbete med att ta fram de nya föreskrifterna. 

Exkluderar föerbostadshus

I bilagan pekas däremot byggnader med fler än 16 våningar ut som något kommunerna bör fokusera på, tillsammans med vårdinrättningar, skolor och byggnader där egendom tillhörande museer förvaras. Utöver de byggnader som MSB pekar ut på nationell nivå, ska kommunen utifrån sin kunskap om lokala förhållanden komplettera med lokalt identifierade byggnader där tillsyn ska genomföras.

Fakta. Insatser vid brand i flerbostadshus ökar

Men trots att 85 procent av de som dör eller skadas i bränder drabbas i ett bostadshus har MSB alltså valt att exkludera samtliga flerbostadshus med färre än 16 våningar ur föreskrifterna.  

– De flesta som omkommer gör det i sin bostad, men risken att omkomma är inte jämnt fördelad i befolkningen. Bland dem som dör är äldre personer och personer med olika typer av funktionsnedsättningar överrepresenterade. Det kan även röra sig om en missbruksproblematik eller liknande, och vi tror helt enkelt inte att tillsyn av själva huset är den mest effektiva åtgärden för att förhindra att dessa personer skadas, säger Per Karlsson.

Inga hinder för tillsyn

Enligt honom har MSB därför valt att i stället ta fram en vägledning för hur kommunerna på ett effektivare sätt ska kunna nå särskilda riskgrupper. 

– Vi har en nationell strategi för hur vi ska jobba för att färre ska omkomma och där spelar dem som möter dessa extra riskutsatta personerna en viktig roll. Det handlar bland annat om socialtjänsten och hemtjänsten som i sitt möte med individen har möjlighet att se om de har ett tillräckligt brandskydd, säger Per Karlsson.

Om en kommun trots MSB:s nya föreskrift vill arbeta med tillsyn av flerbostadshus finns det däremot enligt Per Karlsson inget som stoppar dem.

– Man kan ju alltid välja att göra en tillsyn, men vi tycker inte att tillsyn per automatik är den bästa typen av förebyggande arbete. I många fall har även information och rådgivning en viktig roll att spela. 

Fakta. Bakgrund till de nya föreskrifterna

  • Efter skogsbränderna i Västmanland 2014 gjordes flera utredningar för att se hur samhällets krisberedskap skulle kunna förbättras. En av de slutsatser som då framkom var ett behov av att undersöka hur kommunal räddningstjänst skulle kunna arbeta effektivare.
  • En statlig utredning tillsattes därför för att se över lagstiftningen. Efter bränderna 2018 tillsattes ytterligare en kompletterande utredning. Dessa ledde fram till att regeringen i juni 2020 lämnade fram ett förslag på justering av lagen om skydd mot olyckor.
  • Lagförslagen trädde i kraft i januari 2021, med undantag för kraven på handlingsprogram och ledningssystem, denna del träder i kraft först i januari 2022. Lagändringarna har i sin tur lett till att MSB bland annat ser över sina föreskrifter för hur kommunerna bör arbeta med tillsyn av brandskyddet i byggnader. 

Källa: MSB

Fakta. Vem dör i en brand?

  • Dödsbränder sker ungefär lika ofta i villor som i lägenheter. Flest bränder startar i sovrum eller i vardagsrum, där kläder eller möbler är det material som först antänts.
  • Rökning är den absolut vanligaste angivna brandorsaken. Bränderna är till största del en följd av oavsiktliga händelser, men cirka 10 procent utgörs av avsiktliga händelser (självtillfogade eller övergrepp).
  • Bland de avsiktliga händelserna är män i åldern 20 till 59 år överrepresenterade. Rättskemiska analyser visar mycket ofta att offren har alkohol i blodet. 

Källa: MSB