Bild: Getty Images

Därför prioriteras hyresgästerna ned när kommuner kontrollerar brandsäkerheten

85 procent av alla som dör, eller skadas svårt i en brand, gör det i sitt hem. Hem & Hyra har i flera artiklar belyst hur Sveriges hyresgäster drabbas hårt av bränder. Nu kan vi visa hur nedprioriterad brandsäkerheten kan vara i hyresområden jämfört med till exempel sjukhus och museer. Och att tillsynen skiljer sig åt från kommun till kommun. Det visar exemplet Kalmar. 

Varje år inträffar omkring 20 000 bostadsbränder i Sverige. 85 procent av dem som omkommer, eller skadas svårt i en brand, gör det i sitt eget hem. Enligt lagen om skydd mot olyckor är fastighetsägaren skyldig att se till att det finns ett systematiskt brandskyddsarbete. Men det finns ingen tydlig lagstiftning kring vem som har ansvar för att kontrollera att reglerna följs.

Det enda som finns är en viljeyttring från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I den uppmanas kommunerna att själva planera för, och utföra, tillsyn av byggnader.

Anders Lundberg, Brandingenjör på MSB

Anders Lundberg, Brandingenjör på MSB

Bild: Melker Dahlstrand

– Klassiskt är att de då fokusera på till exempel vårdinrättningar, skolor och industrier. Samtidigt vet vi ju att det är i bostäderna som nästan alla omkommer. Så det är jätteviktigt med tillsyn även där, säger Anders Lundberg, Brandingenjör på MSB.

När Hem & Hyra ringer runt till samtliga kommuner i Kalmar län visar det sig att endast ett fåtal av kommunerna gör en regelbunden tillsyn av brandskyddet i flerbostadshusen. Flera av kommunerna förlitar sig helt på fastighetsägarnas självkontroller. 

I Nybro kommun gjorde Räddningstjänsten tidigare främst KUB-besök, det vill säga informationsbesök som riktar sig till hyresgästerna med information. 

– Men vi insåg att om vi ser brister i byggnaderna så är inte det rätt väg att gå. Jag bestämde därför att vi skulle sluta med informationsbesöken och i stället satsa på regelrätta kontroller i form av tillsyn, enligt lagen om skydd mot olyckor, säger Micael Wernström, tillsynsansvarig vid Räddningstjänsten i Nybro. 

Bild: Tindra Englund

Micael Wernström, tillsynsansvarig vid Räddningstjönsten i Nybro.

Inga systematiska kontroller

De regelbundna kontrollerna infördes i början av 2021 och ambitionen är att samtliga bostadshus med fler än tre våningar ska ses över med jämna mellanrum. Men redan efter ett år har kontrollerna gett resultat och Räddningstjänsten har upptäckt flera brister som tidigare missats av hyresvärdarna.

– Beroende på brandskyddets utformning i byggnader med fler än tre våningsplan, kan räddningstjänstens maskinstege eventuellt vara den andra alternativa utrymningsvägen och då måste vi kunna komma fram. Men med tidens tand kanske ett träd har växt upp i vägen eller också har det missats att det ska skyltas upp för snöröjning, säger Micael Wernström.

Det skulle behövas hårdare regler och jag tycker att kommunen borde kontrollera att brandskyddet följs för det slarvas en hel del.

Maria Plenell, hyresgäst

I andra kommuner som Kalmar, Mönsterås och Vimmerby, görs i dagsläget inga systematiska kontroller av flerbostadshus.

– Det ligger inte med i vår planering. Däremot kan det hända att vi åker ut och gör ett besök om vi fått reda på att det finns brister. Innan pandemin gjorde vi även en del hembesök, men då riktade vi oss framför allt till de boende och pratade med dem om brandskydd, säger Mattias Andersson enhetschef för förebyggandeenheten i Kalmar.

Maria Plenell bor i en hyreslägenhet i området Berga i Kalmar, som drabbats av flera större bränder under de senaste åren. Hon tycker att det är beklagligt att kommunen inte tar större ansvar för tillsynsverksamheten.

– Det skulle behövas hårdare regler och jag tycker att kommunen borde kontrollera att brandskyddet följs för det slarvas en hel del, säger Maria Plenell. 

Hon berättar att hon tidigare bott i ett hyreshus där hon kände sig otrygg för att brandskyddet sköttes väldigt dåligt och att det var en av orsakerna till att hon valde att flytta.

– Men där jag bor nu sköts det mycket bättre och jag är också väldigt trygg och nöjd med mina grannar, säger Maria Plenell.

Bild: Jean-Pierre Valpiani

Det var i maj 2018 som en man av misstag råkade starta en brand i ett sjuvåningshus i Nybro. Flera personer fick föras till sjukhus och de översta våningsplanen totalförstördes i branden.

Drog ner under pandemin

Att räddningstjänsten på flera håll prioriterat bort den regelbundna tillsynen av flerbostadshus handlar i vissa fall om att de tror att ett informationsarbete ska ge bättre resultat. I andra fall handlar det om resursbrist. Enligt Ingmar Idh, räddningschef med ansvar för brandskyddet i Högsby och Mönsterås, har de ingen möjlighet att utföra brandskyddskontroller eftersom de inte har heltidsanställda brandmän. 

– Vår arbetstid är väldigt begränsad, men vi önskar att det fanns möjlighet att åka ut och kontrollera hur det ser ut i fastigheterna. Det skulle göra att vi vore mer förberedda om något händer, säger Ingemar Idh.

Om folk ringer oss är vi skyldiga att ge råd och information om vad som gäller.

Mattias Andersson, enhetschef för förebyggandeenheten i Kalmar.

I Oskarshamns kommun däremot, åker räddningstjänsten i vanliga fall ut en gång i veckan för att kontrollera ett antal flerbostadshus. Men under pandemin har de precis som många andra tvingats anpassa sin verksamhet.  

– Vi gjorde en enklare analys om vi kunde utföra kontrollerna på ett säkert sätt med visir och munskydd, men vi kom fram till att vi skulle vara svåra att identifiera och att det skulle kännas konstigt när vi samtidigt inte tog emot några besökare i våra egna lokaler, säger verksamhetssamordnaren Johannes Strömberg.

Om du som hyresgäst känner dig orolig för att brandskyddet brister bör du i första hand prata med din hyresvärd. Om problemen kvarstår kan du även anmäla direkt till räddningstjänsten.

– Om folk ringer oss är vi skyldiga att ge råd och information om vad som gäller. Därefter kan vi vid behov starta ett tillsynsärende, säger Mattias Andersson, enhetschef för förebyggandeenheten i Kalmar.

Fakta. Så arbetar kommunerna i Kalmar län med tillsyn av flerbostadshus

Högsby och Mönsterås
Här görs inga rutinkontroller. Däremot åker de ut på begäran och för då en dialog med fastighetsägaren om möjliga förbättringar. Önskar att de hade möjlighet till mer kontroller men hindras av brist på resurser och arbetstid.

Mörbylånga och Borgholms kommun
Här finns endast ett frivilligt samarbete med fastighetsägarna som bjuds in till informationsmöten. Räddningstjänsten har i vissa fall varit ute på orienteringar på plats men har då inte gjort någon direkt tillsyn. 

Emmaboda och Torsås
I dessa kommuner finns en tillsynsplan och de gör regelbundna kontroller av alla flerbostadshus med tre våningar eller fler. Då kontrolleras gemensamhetsutrymmena som källare, trapphus, förråd och tvättstugor. Räddningstjänsten kontrollerar i samband med detta även uppställningsplats och körväg. Utöver det har de även en löpande dialog med det kommunala fastighetsbolaget och andra större fastighetsägare. 

Nybro
Har tidigare inte gjort några rutinkontroller utan endast informationsbesök men har under 2021 infört nya rutiner som innebär regelbunden tillsyn av alla flerbostadshus med fler än tre våningar. I samband med detta kontrolleras bland annat uppställningsplats, tillgänglighet, trapphus, källare och vind. Arbetet har fortsatt under pandemin och de har då använt sig av munskydd och handskar.

Oskarshamn
I vanliga fall är Räddningstjänsten ute på besök i flerbostadshus en gång i veckan. Då knackar de dörr hos de boende och informerar om brandskydd. Dock har de av säkerhetsskäl gjort uppehåll under pandemin. De har däremot utfört en regelrätt tillsyn av de allmänna utrymmena vid ett par tillfällen i samband med enstaka händelser. 

Vimmerby
Tidigare har de gjort kontroller utifrån olika teman men för tillfället har de inget system för brandsäkerhetskontroller av flerbostadshus. Däremot finns planer på att åter starta upp en förebyggande verksamhet. 

Hultsfred
Har ingen regelbunden tillsynsverksamhet däremot utför de tillsyner utifrån olika teman där bland annat allmänna utrymmen, trapphus, källarlokaler och vindar kontrolleras. Under pandemin har detta arbete pausats. De jobbar även förebyggande tillsammans med det kommunala fastighetsbolaget. 

Västervik
Har gjort ett uppehåll under pandemin, men i vanliga fall åker de ut en kväll i veckan för att kontrollera ett par trapphus åt gången och samtidigt informera de boende om brandskydd. 

Kalmar
Gör inga regelbundna kontroller utan ansvaret ligger först och främst på fastighetsägarna. Om de får information om brister kontaktar de fastighetsägaren och gör därefter en tillsyn om de bedömer att det behövs. Gör däremot hembesök där de knackar på hos hyresgästerna och informerar dem om brandsäkerhet. 

Källa: Undersökning gjord av Hem och Hyra under hösten 2021.