HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

843 vräkta skå­ningar på tre år

Skåne Knappt var tredje av­hys­nings­hot i Skåne leder till vräkning. Kro­no­fog­den se fär­re hot­brev till hy­res­gästerna. Hyresgästen Tomas lyckades aldrig rädda sin lägenhet.
Foto: Anders Paulsson

För tre år se­dan fick hy­res­gästen Tomas pro­blem med sin bo­stad i Malmö. Han blev upp­sagd men det var inte kopplat till eko­no­miska pro­blem utan till an­kla­gel­ser om stör­ningar från hans be­kanta när de var på besök. Han minns fort­fa­ran­de käns­lan när brevet från kro­no­fog­den kom.

– Man känner så klart en stor pa­nik då, säger Tomas, som egent­li­gen heter nå­got an­nat.

Läs ocksåHyresgäst kastade saker från lägenhet - blir uppsagd

En lång rätts­pro­cess in­leddes men lä­gen­heten gick inte att rädda. Nu några år senare är han fort­fa­ran­de be­svi­ken över hur allt slutade. Nå­got nytt hyres­kon­trakt har han ännu inte lyc­kats få tag på.

– Idag lever jag som bo­stads­lös, säger han.

Personen på bilden är inte samma som i artikeln.

Från 2015 till 2017 fick 2 216 skå­ningar ett brev med hot om av­hys­ning i brev­lå­dan. För 843 per­soner gick det hela vägen till en vräk­ning. I Skåne är det allt­så knappt var tredje an­sö­kan till kro­no­fog­den som går vidare till vräk­ning. Se­dan nå­got år på­går ett sam­ver­kans­ar­be­te med so­ci­al­tjänsten och hyres­värdar. Målet är kon­kret – fär­re vräk­nings­hot i hy­res­gästernas brev­lå­dor. Syf­tet är att få bort de an­sök­ningar som saknar för­ut­sätt­ning att gå hela vägen till vräk­ning.

Och så långt be­höver det hel­ler inte gå. Ca­ri­ta Nilsson är in­spek­tör på kro­no­fog­den i Kristianstad och ex­pert på av­hys­ningar, el­ler vräk­ningar som det även kallas. Hon po­äng­terar att allt går att för­hindra, om värden och hy­res­gästen kommer över­ens.

– Kon­takta hyres­värden om du inte kan be­tala din hyra. Om det går vidare till kro­no­fog­den, öppna breven som kommer från oss. Håll fort­satt kon­takt med värden, so­ci­al­för­valt­ningen och oss. Det finns lös­ningar om man inte väntar för länge, säger Ca­ri­ta Nilsson.

Som bak­grund ligger of­ta sjuk­skriv­ningar, skils­mäs­sor el­ler ar­bets­lös­het. Hy­ran är inte det enda som släpar ef­ter.

Läs ocksåParet från Falun betalade inte hyran i tid – tvingas flyttaBilden visar centrala Falun med kyrkan i bakgrunden.

– Jag skulle säga att nit­tio­nio pro­cent har andra typer av skulder ock­så, säger hon.

Mar­cus Wes­ter­gren och Magnus Svensson.

De senaste tio åren har nära 1 000 skånska barn be­rörts av vräk­ningar. Det är käns­liga ären­den som på­verkar in­spek­törerna i Kristianstad.

– Att av­hysa barn­fa­miljer är det ab­so­lut svåraste, säger Mar­cus Wes­ter­gren.

Läs ocksåFörst dödsbesked - sedan uppsagd”Jag har haft tak över huvudet men inte vetat vad som kommer att hända,” säger Fredrik Winnberg. I januari vann han mot Stena fastigheter i tingsrätten. Domstolen kom fram till att det var fel av bostadsbolaget att säga upp hyreskontraktet.

– Det blir käns­lo­mäs­sigt och ofta har det varit illa på an­nat sätt ock­så. Det är inte deras fel att det har blivit som det har blivit. Man hoppas att det blir bättre, säger hans kol­le­ga Magnus Svensson.

Fakta: Så många vräkningar i skånska kommuner
Kommun Ansökningar Vräkningar
Bjuv 60 16
Bromölla 17 4
Burlöv 40 20
Båstad 22 5
Eslöv 85 24
Helsingborg 268 87
Hässleholm 96 38
Höganäs 8 3
Hörby 19 5
Höör 7 3
Klippan 25 12
Kristianstad 145 44
Kävlinge 18 10
Landskrona 124 51
Lomma 11 4
Lund 74 35
Malmö 685 286
Osby 29 12
Perstorp 19 8
Simrishamn 28 13
Sjöbo 15 6
Skurup 30 9
Staffanstorp 8 5
Svalöv 15 9
Svedala 17 1
Tomelilla 33 16
Trelleborg 113 41
Vellinge 18 5
Ystad 28 6
Åstorp 43 15
Ängelholm 41 14
Örkelljunga 30 16
Östra Göinge 45 21
Skåne 2216 843
Fotnot: Siffrorna visar på perioden 2015-2017.
Fakta: Så många berörda barn i Skåne

År Antal
2018 41 (första halvåret)
2017 66
2016 64
2015 95
2014 117
2013 112
2012 92
2011 137
2010 94
2009 112
Fakta: Så undviker du vräkning
  • Be­tala skulden inom tre vec­kor ef­ter att värden har an­sökt om en vräk­ning.
  • När du blivit del­given åter­står tio dagar att be­strida i tings­rätten.
  • Ef­ter fast­ställd skuld ska lä­gen­heten tömmas inom fyra vec­kor. Men det kan stoppas in i det sis­ta ef­ter överenskommelse med värd
Läs också Missade hyra efter mordförsök - förlorar sin lägenhet Stina fick rätt – efter elva år utan riktigt kontrakt

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.