Annons

Enkät: Här är politikernas bostadslöften i Upplands Väsby

Upplands Väsby Alla länets kommuner uppger att de har bostadsbrist. Hem & Hyra tog reda på vilka hyresrättslöften kommunpolitikerna går till val på.

Lennart Olsen, Miljöpartiet:

Hur många hyresrätter vill ni bygga nästa mandatperiod?
Svårt säga exakt, då flera områden är aktuella men tidplanerna något osäkra. Ligger antagligen i intervallet 500-800 nya hyresrätter.

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

Kommer ni att ombilda/sälja lägenheter?
Kan bli aktuellt i något enstaka fall. Men den stora ”ombildningsvågen” i Upplands Väsby är över och en ny prispolitik införd som gör ombildning mindre intressant.

Vid renovering, kommer hyresgästen att kunna välja upprustningsnivå?
Om det är möjligt, men det är svårgenomförbart i många fall.

Vad vill ni göra för att lösa bostadsbristen?
Vi stödjer kommunens mål att färdigställa 300 nya lägenheter per år.

Läs ocksåSmedby borta från polisens lista över utsatta områden

Vinster i kommunala bostadsbolag, för/emot att dela ut vinster till ägarna?
Utdelningen från Väsbyhem är begränsad enligt lag till något över statslåneräntan, räknat på ursprungligt resurstillskott. Vi stödjer detta.

Per-Erik Kanström, Moderaterna:

Hur många hyresrätter vill ni bygga nästa mandatperiod?
Vi planerar för cirka 1 250 hyresrätter under nästa mandatperiod, varav ett drygt hundratal kommer att vara student- och ungdomsboende i direkt anslutning till pendeltåget.

Läs ocksåVäsbyhem reste till Marbella - slutnotan 1 051 955 kronor

Kommer ni att ombilda/sälja lägenheter?
Ja. Våra allmännyttiga bostadsbolag kommer, under förutsättning att det är på affärsmässiga grunder, både att köpa och sälja lägenheter.

Vid renovering, kommer hyresgästen att kunna välja upprustningsnivå?
Ja, utöver den grundnivå som sätts för renoveringen kommer hyresgästen att kunna välja kostnadsnivå på till exempel ytskikt.

Vad vill ni göra för att lösa bostadsbristen?
Vi har hög beredskap med färdiga detaljplaner. Bägge allmännyttiga bostadsbolagen är aktiva byggherrar i kommunen. Vi jobbar med flera parallella planprojekt för att säkerställa en jämn produktion av bostäder i kommunen. Vi jobbar både med förtätning och nya bostadsområden. Som exempel kan nämnas att vi planerar en helt ny kommundel med 3 000 bostäder intill Mälaren, Väsby sjöstad.  

Vinster i kommunala bostadsbolag, för/emot att dela ut vinster till ägarna?
Ägarna, det vill säga kommuninvånarna, bör få en rimlig utdelning som ränta på insatt kapital. Dessa medel återinvesteras i kommunal verksamhet. Utöver detta samarbetar kommunen och allmännyttan inom ramen för det bostadssociala uppdraget med till exempel vräkningsförebyggande åtgärder och ökad trygghet i bostadsområden. Både kommunen och allmännyttan är med och finansierar detta och tanken är att insatserna ska komma såväl hyresgäster som övriga kommunmedborgare till nytta.

 

Maria Fälth, Kristdemokraterna:

Hur många hyresrätter vill ni bygga nästa mandatperiod?
Kommunen, tillsammans med diverse byggherrar planerar att bygga ca 1 200 hyresrätter under åren 2015-2018. Ett drygt 100-tal kommer att vara anpassade till studenter och ungdomar.

Annons

Kommer ni att ombilda/sälja lägenheter?
Under förutsättning att det är affärsmässigt riktigt kommer våra två allmännyttiga bolag att även i fortsättningen köpa och sälja fastigheter. Om det blir några ombildningar avgörs om det finns intresse av detta från hyresgästernas sida.

Vid renovering, kommer hyresgästen att kunna välja upprustningsnivå?
Detta vill jag gärna. Utöver grundnivån för att hålla en jämn standard i samtliga lägenheter kommer hyresgästen att kunna välja vilken kostnadsnivå man anser sig ha råd med. Detta gäller ex vis ytskikt.

Vad vill ni göra för att lösa bostadsbristen?
Vi har under de senaste 7-8 åren jobbat intensivt med att få upp beredskapen för färdiga detaljplaner, vilka är en förutsättning för att överhuvudtaget kunna bygga. Från en nivå runt detaljplaner för ca 300 bostäder har vi nu en planberedskap för ca 1300 bostäder. Vi jobbar med flera projekt parallellt i kommunen för att hindra en situationen där vi blir stående pga överklagan mm. Det är naturligtvis viktigt med en jämn produktion av lägenheter. Det är viktigt med både en förtätning och att ta nya områden i anspråk. De båda allmännyttiga bostadsbolagen är engagerade i att bygga och visar också detta i aktiv handling genom några konkreta projekt.

Vinster i kommunala bostadsbolag, för/emot att dela ut vinster till ägarna?
Kommuninvånarna som är ägare till de kommunala bostadsbolagen bör få en rimlig utdelning av bolagen, som en typ av ränta på insatt kapital. Denna vinst återinvesteras i kommunal verksamhet. För mig är det dock än viktigare att de bostadsbolag som finns i kommunen deltar i det bostadssociala och sociala arbetet på ett mer konkret sätt än via vinst. Att de är med och skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, erbjuder praktik- och sommarjobbsplatser, deltar aktivt i socialtjänstens arbete med att hitta bostäder till olika grupper samt på andra sätt bidrar till att skapa en attraktiv kommun. Att bostadsbolagen tar en aktiv del i det vräkningsförebyggande arbetet ser jag som en självklarhet.

 

Ann-Christin Frickner, Centerpartiet:

– Samtliga partierna i Allians för Väsby är med under beslutandeprocesserna i vår kommun och som du ser på Per-Eriks svar så gör vi mycket för att arbeta för integrering och skapa en stad som lockar många och där eget bostadsägande och hyresrätter blandas.

Jag vill också nämna att vi i allt arbete med bostadsbyggande och stadsutvecklingen tänker på de hållbara socialt ekonomiskt och miljömässigt.

Tittar vi ex på det förarbete som är genomfört för det bostadsområde som vi hoppas ska byggas i nordvästra Väsby (Väsby sjöstad) så är en miljökonsekvensanalys genomförd och utifrån systemverktyget Värderosen har vi kunnat se hur olika mängd bostäder på avsatt yta.

Enligt Stockholms Handelskammares beräkningar finns idag ett behov av 110 000 bostäder och som dubblas inom 10 år om vi inte får till stånd bostadsbyggande i snabbare takt i hela Stockholms län.

I Upplands Väsby är vi både för att kunna erbjuda människor att flytta hit samt göra bostadsskiften inom kommunen när familjebilden förändras, det är viktigt att ha en mångfald av bostadsmodeller som är anpassad efter människors behov.

Jag personligen tycker att kommunen visar på den viljan och också att vi har en förmåga att hitta nya bra lösningar för ett varierat stadsbyggande som exempelvis Fyrklövern.

Kristina Klempt, Folkpartiet:

– Per-Erik Kanström och Ann-Christin L Frickner har redan hunnit före med sina svar och jag ansluter mig till deras svar. Vi är fyra partier i Allians för Väsby som är med under beslutandeprocesserna i vår kommun. Jag vill bara tillföra vikten av mötesplatser då vi bygger nytt, att det finns med i tänket då man ritar bostäderna samt vikten av kulturen i den offentliga utsmyckningen av bostäderna, att kulturen finns med i vardagen för människorna. Att vi i Väsby bygger för alla åldrar och behov samt har en bra balans mellan hyresrätter, bostadsrätter och egna hem är en självklarhet. Valfrihet och mångfald ska prägla nybyggnationen och det ska vara lätt att göra boendekarriär inom kommunen.

Annons

Jörgen Danielsson, Sverigedemokraterna:

Hur många hyresrätter vill ni bygga nästa mandatperiod?
– Vi skulle vilja bygga 3 500 nya hyresrätter till en vettig kostnad vilket innebär att hyran skulle bli realistisk för ungdomar och låginkomsttagare som inte har hög inkomst eller som studerar fortfarande, och till ensamstående förälder med barn som står i kö i dag för att få lägenheter. 1000 bostadsrätter skulle vi vilja bygga.

Kommer ni att ombilda/sälja lägenheter?
Att ombilda/sälja lägenheter finns det planer på men det ska vara demokratiskt bestämt av de boende i de fastigheter det gäller och folk ska inte bli överkörda av kommunen

Vid renovering, kommer hyresgästen att kunna välja upprustningsnivå?
Vid renovering så vore det rätta att låta hyresgästen själv får välja upprustningsnivå eftersom det påverkar hyran. men samtidigt så vill bostadsföretagen ha likvärdig renovering i alla hyresrätter speciellt vitvaror och kök, vvs detaljer men tapeter och färg har dom ofta flera olika val så det får man nog ta upp med bostadsföretaget när det ska renoveras.

Vad vill ni göra för att lösa bostadsbristen?
Vi vill bygga mer men inte förtäta mer runt centrumkärnan, utan försöka bygga ut i ytterområdena och byggas miljövänligt och i harmoni med området. Högst 4-5 våningar högt.

Vinster i kommunala bostadsbolag, för/emot att dela ut vinster till ägarna?
Ja, alla vill tjäna pengar men det ska inte betalas ut några högre summor eller bonusar hälften av vinsten borde gå till de boende i form av fastighetsunderhåll som i förebyggande syfte kan reducera behovet av renoveringar, man kan byta ut maskinell utrustning i tid i stället för att vänta tills det går sönder vilket kan orsaka höga reparationsskador på grund av väta eller brand.

Mathias Bohman, Socialdemokraterna:

Hur många hyresrätter vill ni bygga nästa mandatperiod?
S i Upplands Väsby vill bygga 1200 bostäder nästa mandatperiod (300 bostäder årligen), med en tyngdpunkt på hyresrätter för unga, studenter och vuxna. I socialdemokraternas framtidskontrakt för Stockholmsregionen utlovas 50 000 hyresrätter till år 2020, varav 20 procent av hyresrätterna avsätts till ungdomar och studenter.

Kommer ni att ombilda/sälja lägenheter?
S i Upplands Väsby kommer inte att verka för att fler hyresrätter ombildas till bostadsrätter. Vi har heller inga planer på att sälja någon del av bostäderna som tillhör de kommunala bostadsbolagen.

Vid renovering, kommer hyresgästen att kunna välja upprustningsnivå?
Vid renovering skall upprustningsnivån bestämmas i samråd med hyresgästerna och deras intresseorganisationer. S i Upplands Väsby kommer verka för att upprustning sker på ett sätt som gör att boendekostnaderna kan hållas på en rimlig nivå.

Vad vill ni göra för att lösa bostadsbristen?
För att lösa bostadsbristen behövs en politik för bostadsbyggande. I Upplands Väsby vill vi utöka Väsbyhems och Bo i Väsbys ansvar för byggandet. Samtidigt utlovar Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 50 000 hyresrätter till 2020. Vi vill snabba på byggandet genom bättre samarbete mellan byggbolag och myndigheter. För att ge ökade incitament för byggbolagen att bygga hyresrätter i Stockholm och i övriga landet vill vi även införa en nationell byggbonus för nybyggnation av hyresrätter för unga och studenter.

Vinster i kommunala bostadsbolag, för/emot att dela ut vinster till ägarna?
Bolagens vinster skall inte, som i dag, gå till kommunens allmänna verksamhet. De skall användas till kvalitetshöjande åtgärder för hyresgästerna och bostadssociala satsningar.

Läs också Väsbyhem höjer hyran – tvåårsavtal klart Väsby klarar mottagande av nyanlända Rikshem tar över Bo i Väsby i dag

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.