Annons

Så mår lekplatserna i Halland

Halland De kommunala bo­stads­bo­lagen i Hal­land äger 347 lek­platser. Vid den senaste kon­trollen fick ma­jo­ri­teten av lek­platserna en el­ler flera an­märk­ningar. Det visar Hem & Hyras granskning.
Foto: Anna Hultberg
Bo­ver­ket lyf­ter fram FN:s barn­kon­ven­tion som slår fast att alla barn har rätt till lek i en sti­mu­lerande, trygg och lämp­lig mil­jö.

Ros­tiga och vassa spikar som sticker ut, po­ten­ti­ella stryp­sna­ror el­ler mur­kna lek­ställ­ningar som ris­kerar att rasa ihop. En lek­plats kan vara en trev­lig plats men kan ock­så in­ne­bära stora fa­ror för le­kande barn om den misskö­ts.
Hem & Hyra har granskat de hal­ländska bo­stads­bo­lagens senaste be­sikt­nings­pro­to­koll. Ma­jo­ri­teten av de kom­mu­nala bo­stads­bo­lagens lek­platser hade nå­gon form av an­märkning vid den senaste be­siktningen. An­märk­ningarna rör allt från en­klare un­der­håll till all­var­liga sä­ker­hets­brister.

To­talt rör det sig om 49 så kallade A-fel. Ett A-fel kan till ex­em­pel handla om ut­rym­men där ett barn­hu­vud kan fastna med stryprisk som följd. B-felen, som är sex gånger så många, är inte lika far­liga men kan ändå orsaka ska­dor. Ex­em­pel på B-fel kan vara spikar som sticker ut och sand som är för hårt packad.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Det är fas­tig­hets­ä­ga­ren som an­svarar för att kon­trollerna blir av och som ska se till att lek­platserna inte ris­kerar att skada nå­gon. Det är ett krav att cer­ti­fie­rade be­sikt­nings­män ut­för år­liga kon­troller.

Hem & Hy­ras grans­kning visar att am­bi­tions­ni­vån och ru­tinerna va­rierar bland värdarna i Hal­land.
Det bo­lag som har lyc­kats sämst med att kon­trol­lera sina lek­platser är La­holms­hem. Samt­liga av bo­lagets be­sikt­nings­pro­to­koll är tio år el­ler äld­re.

Hur kommer det sig att ni inte har gjort år­liga kon­troller av era lek­platser?

Läs ocksåRikshem krävde Abdullah på 140 000 kronor för nedrökt lägenhet – slipper undan med en bråkdelEn delad bild där en del föreställer Rikshems logotyp, en del en betalningsavi med summan 102577 kronor, en del en hand som håller en tänd cigarett.

– Det handlar om bris­tan­de struk­tur och chefs­by­ten men i slut­än­dan går det inte att sticka un­der stol med att lek­platserna har satts åt si­dan. De har inte an­setts vara lika vik­tiga som det an­dra ar­be­tet, säger Michael Reid, träd­gårds­mäs­ta­re och pro­jekt­le­da­re för La­holms­hems ute­mil­jö.

Efter­som det, en­ligt bo­laget, inte finns pengar att åt­gärda bristerna har La­holms­hem valt att av­veckla de flesta av sina lek­platser.

Annons

– I fram­tiden vill vi i stället satsa på nå­gra få stora lek­platser och vi kommer suc­ces­sivt börja bygga helt nya lek­platser, säger Michael Reid.

Läs ocksåSå fick Eva sin hyra halverad i rätten: ”Jag har inte kunnat smälta det”En äldre, kortklippt kvinna som står i ett rum med flera gröna krukväxter och prydnadssaker, bland annat en tomte. I bakgrunden en katt.

Två lek­platser i om­rå­det Vall­ber­ga sticker ut i grans­kningen. Vid senaste be­siktningen i maj 2013 fick de 30 an­märk­ningar, flera av bristerna var all­var­liga. En­ligt La­holms­hem skulle lek­platserna mon­teras ner hösten 2016 men i slu­tet av de­cem­ber fanns de fort­farande kvar.

Det bo­stads­bo­lag som en­ligt pro­to­kollen har min­st an­tal brister är Fabo.

– Vårt re­sul­tat bygger på att vi har jobbat sy­ste­ma­tiskt med våra lek­platser un­der många år, säger Daniel Spetz, affärs­om­rå­des­chef fas­tig­hets­ser­vi­ce hos Fabo.

Det är bland an­nat pro­dukt­sä­ker­hets­lagen som re­glerar sä­ker­hets­kraven för lek­platser. Kon­su­ment­ver­ket är till­syns­myn­dig­het och Anna Strandberg är myn­dig­hetens ex­pert på om­rå­det. Hon tyc­ker att Hem & Hy­ras kart­läggning visar på nå­got all­var­ligt och be­rättar att hon ti­digare har sett lik­nan­de ex­em­pel från an­dra delar av landet.

– Om det börjar rut­tna i en klät­ter­ställ­ning går det fort. På fyra år kan det hända myc­ket och det kan leda till väl­digt all­var­liga ska­dor. Det ska vara år­liga be­sikt­ningar som ut­fö­rs av en cer­ti­fie­rad be­sikt­nings­man, säger hon och po­äng­terar hur vik­tigt det är med kor­rekta vär­der­ingar av bristerna.

Annons

– Det är vik­tigt att det finns en un­der­hålls­plan, säger hon.

Var­je år söker 50 000 barn i Sve­ri­ge lä­kar­vård ef­ter ha varit med om lek­plats­olyc­kor, en­ligt en ut­redning från Myn­dig­heten för sam­hälls­skydd och be­red­skap. Alla olyc­kor har inte med då­ligt un­der­håll att göra. Men en hyres­värd som äger lek­platser och inte tar an­svar för att följa upp sä­ker­heten kan drabbas av sank­tions­av­gifter, vite el­ler ska­de­stånd om ef­ter­spelet till en olyc­ka går vidare till en dom­stol.

Hy­res­gäster som har kla­go­mål på un­der­hållet el­ler upp­täcker brister på lek­platser vid fas­tig­heterna ska i första hand vända sig till hyres­värden. Men det går även att gå vidare.

– Om man inte får ge­hör där går det att i stället vända sig till kom­munens bygg­nads­nämnd el­ler Kon­su­ment­ver­ket, säger Anna Strandberg.

Läs också Förhandlingarna bröt samman när Ulfs värd ville höja hyran med 12 procent – det händer nu Krävs på 10 år gammal hyra – därför kan hyresgästen tvingas betala Ingen lek att göra parksäsongen säker för barnen

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.