Annons

Norrlandstoppen får 227 000 – för 12 timmars arbete i veckan

Jämtland Östersundshem är långtifrån den största allmännyttan i Norrland. Men ordförande Tord Andnor är den högst betalda. Han får nästan lika mycket som en heltidsarbetande Östersundsbo – för 12 timmar i veckan. Lägst arvode, 1 500 kronor per år, har Överkalixbostäders ordförande.
Foto: TT Nyhetsbyrån
Östersundshems ordförande har högsta arvodet i Norrland och AB Bostaden i Umeå har den högst betalde vice ordföranden. Men AB Bostaden har också tre gånger fler lägenheter med betalande hyresgäster.

En gransk­ning som Hem & Hyra har gjort av all­män­nyt­tans sty­rel­se­ar­vo­den i Norrland visar att de va­rierar stort.
Över­läg­set mest har Ös­ter­sunds­hems ord­fö­ran­de Tord Andnor med 227 772 kro­nor per år.
En ge­nom­snitt­lig hel­tids­ar­be­ta­re i Östersund har 282 300 kro­nor i årsinkomst. (SCB 2016). Kvinnor tjänar 256 000 kronor.

– Ar­vo­den som ten­derar att bli års­löner känns inte rim­ligt för ett kom­mu­nalt sty­rel­se­upp­drag, säger Con­ny Sä­ker, för­hand­lings­chef på Hyres­gäst­fö­re­nin­gen re­gi­on Norr­land.

ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare

– I de pri­vata sty­rel­serna blir man hand­plockad till skill­nad mot kom­mu­nala där man har ett för­tro­en­de­upp­drag i syf­te att värna om kom­mun­in­vå­na­rna. De som röstar fram sty­rel­sen kan­ske även borde få sätta ar­vo­dena?

Men vad som är ett rim­ligt ar­vo­de är en lo­kal fråga för kom­munernas po­li­ti­ker som läg­ger för­sla­get som bo­lags­stäm­man i sin tur se­dan be­slutar om.
Där har hy­res­gästerna, som står för största delen av bo­stads­bo­lagets in­komster och ut­be­tal­ningar av ar­vo­den, inte myc­ket att säga till om.

När Hem & Hyra gjorde en liknande gransk­ning av sty­rel­serna för åtta år se­dan, för 2009 års siff­ror, var även då Ös­ter­sunds­hem i topp med ett års­ar­vo­de på 116 184 kro­nor.

Läs ocksåJurist stämde sin hyresgäst – tvingas själv betala flera hundra tusen: "Ren hämnd"

Idag har det ar­vo­det näs­tan dub­blerats – till 227 772 kro­nor.
Hur gick det till?

Annons

– Det höjdes 2010 och följer se­dan dess en pro­cent­sats be­räknat på riks­dags­le­da­möternas ar­vo­de. Man an­såg att an­svaret och upp­draget låg i pa­ri­tet med det, säger nu­va­ran­de sty­rel­se­ord­fö­ran­de Tord Andnor.

Tyc­ker du själv att ditt ar­vo­de känns rim­ligt?
– Det har jag ab­so­lut inga syn­punkter på. Det är en fråga för ägaren.

Läs ocksåGav sken av att hyran på äldreboende var förhandlad – stiftelse svarar på kritiken

En del me­nar att relativt sett låga ar­vo­den kan in­ne­bära att många tvekar in­för att åta sig upp­giften och det ju­ri­diska an­svar det med­för.

– Ge­mene man tyc­ker sä­kert att det är bra att hålla igen på den här typen av kost­nader. Men ett lågt ar­vo­de lockar inte de mest kva­li­fi­ce­rade och en­ga­ge­rade. Det är inte ”bara” att vara ord­fö­ran­de i ett kom­mu­nalt bo­stads­bo­lag, här följer ock­så ett stort an­svar. Ställer äga­ren krav måste man känna ett stort en­ga­ge­mang för att klara ar­be­tet, säger Gö­ran Hogestadh, ord­fö­ran­de i Styrelseakademien i Mä­lar­da­len, som ar­be­tar med och ut­bildar både kom­mu­nala och pri­vata sty­rel­ser.

Lägst årsar­vo­de har Överkalixbostäders ord­fö­ran­de Christina Hjelm: 1 500 kro­nor per år.
– Ja, det är så klart inte så mycket, men det är inget jag funderat på. Jag har också andra kommunala uppdrag. Både i fullmäktige och kommunstyrelsen och har arvoden från det, säger hon.

Annons

Överkalixbostäder är ett av de minsta bolagen räknat på antal lägenheter som i nuläget är 320 stycken.

Årsarvoden för ordförande och vice i södra Norrlands allmännyttor:

Allmännytta Ordförande Vice ordförande Antal lägenheter
Mitthem 141696 28344 5828
Krambo 123000 15375 1850
Östersundshem 227772 97620 3800
Strömsunds hyresbostäder 99615 16188 912
Krokomsbostäder 124032 1044/heldag 1228
Ånge 53565 13470 779
Berg 80076 1116 heldag/558 halvdag 596
Övikshem 96400 44300 3400
Härnösandshus 127080 31776 1800
Timråbo 40020 835 heldag (>2 tim)/418 halvdag 1813
Årehus 2017 118243 ingen 348
Härjegårdar 98120 577/dag 1135
Solatum 104136 20832 1180
Bräcke Ingen bolagsstyrelse
Ragunda Ingen bolagsstyrelse

 

Årsarvoden för ordförande och vice i norra Norrlands allmännyttor:

Allmännytta Ordförande Vice ordförande antal lägenheter
Bostaden i Umeå 184596 110757 14200
Lulebo 133373 3500/möte 7458
Vännäs fastigheter 113856 21348 500
Bodenbo 112500 56250 2040
Kirunabo 112042 56021 2200
Pitebo 99996 24996 3991
Kalixbo 93750 15000 841
Skebo 79260 15852 5217
Norsjölägenheter 54000 272/timme 332
Vilhelmina Bostäder 51468 25728 690
Lyckselebostäder 47088 23544 1330
Top bostäder Gällivare 46875 569/854/möte 1899
Arvidsjaurhem 46875 500/1000/möte 985
Vindelnbostäder 36000 584/3 timmar 270
Nordmalingshus 33143 16246 352
Umluspen Storuman 28560 8568 340
Jokkmokkshus 26160 860 596
Matarengihem Övertorneå 25000 644/1031/möte 506
Malåbostaden 23539 102/timme 498
Älvsbyns fastigheter 22404 448/627/möte 491
Haparandabostäder 22200 600/möte 548
Pajalabostäder 18750 1050 552
Doroteahus 18200 91/timme 413
Åselehus 14578 8026 262
Arjeplogshus 450/möte 450/möte 323
Överkalixhem 1536 1536 320
Sorsele ingen bolagsstyrelse
Bjurholm ingen bolagsstyrelse

Läs också Stiftelse höjde hyran på äldreboende – gav sken av att den hade förhandlats: ”Jättefräckt” Efter fjärrvärmechocken - bostadsbolaget gläds åt Konkurrensverkets besked: ”Vi ser det som en vinst” Flera års slarv med hyran och varningar om uppsägning – så räddades ändå kontraktet

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.