HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Annons

Polisen som bygger re­la­tioner

Malmö Om­rå­des­po­lisen Alex­and­ra Goncalves ar­betar tätt inpå män­ni­skorna som bor i Mal­mös hy­res­hus­om­rå­den. Hon har blivit ett känt an­sik­te i TV-ru­tan som barnen numera känner igen.
Alexandra Goncalves

Vad är en om­rå­des­po­lis?
– Det fun­gerar un­ge­fär som det gjorde ti­digare med kvar­ters- el­ler när­po­liser. Vi ar­betar brotts­fö­re­byg­gan­de, re­la­tions­byg­gan­de och med syn­lig­het. Vi gör allt från att lag­fö­ra män­ni­skor till att vara med vid ar­ran­ge­mang som till ex­em­pel fot­bolls­matcher. Vi bygger re­la­tioner med alla som bor, verkar och ar­betar i om­rå­det.

Hur är jobbet?
– Oer­hört ut­vecklande, gi­vande och spän­nan­de. När man job­bar med in­gri­pan­den hem­ma hos folk har man inte tid att skapa re­la­tioner med män­ni­skor. Det här fun­gerar på ett helt an­nat sätt och man får en helt an­nan upp­le­vel­se av hur folk fak­tiskt har det.

Läs ocksåAnonyma tipsare slog larm - Skånepolis döms för lägenhetsfuskPolis döms för bostadsfusk

Vil­ken typ av frå­gor tar bo­en­de i dina stads­delar upp med dig?
– Det hand­lar väl­digt myc­ket om trygg­heten, för sig själva och för barnen som växer upp i om­rå­det. Mån­ga vill se mer po­li­si­är när­va­ro i ut­satta om­rå­den och an­dra mer di­rekta in­satser. De kommer och in­for­merar oss om platser där po­lisen be­hövs mer el­ler där det på­går kri­mi­nell verk­sam­het. Det här sker till största del ano­nymt men är ovär­der­lig in­for­ma­tion från de bo­en­de. Vi ar­betar ock­så nära fö­re­ningar, so­ci­al­tjänst, sko­lor och fri­tids­hem.

Annons
Alexandra Goncalves

Hur är det att jobba i ut­satta om­rå­den?
– Ar­be­tet vi gör är på grund av att vi har ut­satta om­rå­den. Det är där­för vi finns. Jag är själv upp­växt i ett om­rå­de som idag är klassat som ut­satt. Det är oer­hört vik­tigt för mig som per­son att finnas till för barn och vux­na i de här om­rå­dena.

Hur på­verkar det ar­be­tet att ni ar­betar så pass nära män­ni­skor?
– Vissa om­rå­des­po­liser kan upp­leva det som svårt. Vi är män­ni­skor och det kan vara svårt att in­gripa mot män­ni­skor som man har en re­la­tion till. Men det får ald­rig vara så att våra re­la­tioner in­ne­bär att vi inte in­griper.

Läs ocksåJuristen om bulvankontrakt - så gör du för att undvika fällornaBildmontage. Förbundsjurist Roger Höög hos Hyresgästföreningen berättar om bulvankontrakt.

Hur har re­ak­tionerna sett ut ef­ter att du blev pro­gram­le­da­re i Brotts­ligt?
– Det har bara varit po­si­tivt. Barnen känner igen mig, är ny­fi­kna och vill pra­ta när vi är ute och pat­rul­lerar. De vill bli po­liser. Det är inte sam­ma igen­kännande från de vux­na men vissa har tittat på pro­grammet till­sam­mans med barnen och känner igen mig. Det är lite skönt efter­som jag kan vara halvanonym då. Jag tyc­ker om barn och hade jag inte varit po­lis hade jag jobbat med barn på nå­got sätt. Det har varit övergripande po­si­tivt från kol­le­gorna. Det är vik­tigt att de känner att jag ger en bra bild av po­lisens ar­be­te.

Annons

Alex­and­ra Goncalves

Yrke: Ar­betar som om­rå­des­po­lis i öst­ra Mal­mö med po­lis­huset på Ro­sen­gård som bas.
Ål­der: 34 år.
Fa­milj: Stor släkt både i och utan­för Sve­ri­ge.
Upp­växt: Lä­gen­het på Hol­ma i Malmö.
Det visste du inte: Dan­sar sam­ba och är en ”teaterapa” som älskar att leva sig in i böcker.
Aktuell: Pro­gram­le­da­re till­sam­mans med So­fia Rågenklint i SVT:s pro­gram Brotts­ligt som riktar sig till barn och unga

Läs också Var du bor avgör om du idrottar: ”Krävs sex gånger så mycket i utsatta områden” Föräldrar vräks efter tonårssonens terror i trapphuset Trots oro i världen: En fjärdedel av värdarna klarar inte ge dig skydd

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.