Annons

Timråbo lägst styrelsearvode i södra Norrland

Västernorrland Per-Arne Olsson, (S), är ord­fö­ran­de i Tim­rå­bo med cir­ka 1 800 lä­gen­heter. Ett mel­lan­stort bo­lag i Norr­land. Men med ett bot­ten­ar­vo­de i jämförelse med andra i samma position.
Foto: Åsa Eriksson
Minst be­ta­lt. Timråbos ord­fö­ran­de Per-Arne Olsson (S), har det ab­so­lut lägsta års­ar­vo­det av de kom­mu­nala bo­stads­bo­lagen – drygt 40 000 kro­nor.

En gransk­ning som Hem & Hyra har gjort av all­män­nyt­tans sty­rel­se­ar­vo­den visar att de va­rierar stort. Både inom sty­rel­sen och mel­lan bo­lagen.
Över­läg­set mest har Ös­ter­sunds­hems ord­fö­ran­de Tord Andnor: 227 772 kro­nor.
Lägst årsar­vo­de har Timråbos ord­fö­ran­de Per-Arne Olsson: 40 020 kro­nor.

Vil­ket han är väl med­ve­ten om.
– Ja, jag tyc­ker själv att 40 000 är då­ligt, men jag har ju åtagit mig upp­draget. Det är trev­ligt, men man läg­ger väl inte ner så myc­ket tid hel­ler när er­sätt­ningen är så låg.

ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare

Hur myc­ket tid läg­ger du på sty­rel­se­ar­be­te?
– Det är jät­te­svårt att säga, det är så olika men man sitter ju med bud­get­räk­ningar på kvällarna när det ska göras, för­be­reder sty­rel­se­mö­ten och sånt.

Han sitter inte i nå­gon an­nan sty­rel­se idag, men in­nan Tim­rå­bo så satt han som ord­fö­ran­de i Tim­rå vat­ten.
– Hade jag varit kvar där så hade jag haft ett högre ar­vo­de.

Kommer du att ställa upp i näs­ta val?
– Det är frå­gan om det …

Annons
Läs ocksåJurist stämde sin hyresgäst – tvingas själv betala flera hundra tusen: "Ren hämnd"

En som fick en re­jäl på­ök­ning av ar­vo­det i fjol var Eleo­no­ra Asp­lund, (S), ord­fö­ran­de i Krambos sty­rel­se. Från 87 150 kro­nor till 123 000 kro­nor.
– Det vara inte en dag för sent, det skulle hon ha haft ti­digare. Ella är en kom­pe­tent män­ni­ska och väl­ut­bil­dad inom sty­rel­se­ar­be­te. Det var ett fullt rel­e­vant be­slut som inte går att ifrå­ga­sätta, säger Ar­vo­des­be­red­ningens ord­fö­ran­de, Svan­te Nilsson, (S).

Hur mo­ti­verades höj­ningen när den pre­sen­terades som för­slag?
– Krambo är en om­fat­tan­de verk­sam­het, i per­spek­tiv till det ar­be­te som krävs för upp­draget så är ar­vo­det fullt rim­ligt.

För Per-Ar­nes del kan en jus­te­ring av ar­vo­det bli ak­tu­ell, en­ligt Tim­rås ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen, Ewa Lind­strand, (S).
– Jag visste inte om det och det låter de­fi­ni­tivt inte rim­ligt så det ska jag be bo­laget att titta på och ta upp frå­gan med Andreaz Strömgren (kom­mun­chef i Tim­rå, reds. anm.).

Läs ocksåGav sken av att hyran på äldreboende var förhandlad – stiftelse svarar på kritiken

Vad be­ror det på?
– Det kan­ske har släpat ef­ter se­dan bo­laget gjorde mi­nus­re­sul­tat och hade pro­blem med höga va­kanser. Men så är det ju inte nu.

Annons

Att ha ett högt arvode som ordförande i en allmännytta anser inte Hyresgästföreningens förhandlingschef Conny Säker vara nödvändigt för att göra ett bra jobb. Och man ska komma ihåg att det är skillnad på privata bolag och kommunalägda, understryker han.
– I de pri­vata sty­rel­serna blir man hand­plockad till skill­nad mot kom­mu­nala där man har ett för­tro­en­de­upp­drag i syf­te att värna om kom­mun­in­vå­na­rna, säger Säker.
De som röstar fram sty­rel­sen kan­ske även borde få sätta ar­vo­dena?

Årsarvoden för ordförande och vice i södra Norrlands allmännyttor:

Allmännytta Ordförande Vice ordförande Antal lägenheter
Mitthem 141696 28344 5828
Krambo 123000 15375 1850
Östersundshem 227772 97620 3800
Strömsunds hyresbostäder 99615 16188 912
Krokomsbostäder 124032 1044/heldag 1228
Ånge 53565 13470 779
Berg 80076 1116 heldag/558 halvdag 596
Övikshem 96400 44300 3400
Härnösandshus 127080 31776 1800
Timråbo 40020 835 heldag (>2 tim)/418 halvdag 1813
Årehus 2017 118243 ingen 348
Härjegårdar 98120 577/dag 1135
Solatum 104136 20832 1180
Bräcke Ingen bolagsstyrelse
Ragunda Ingen bolagsstyrelse

Läs också Stiftelse höjde hyran på äldreboende – gav sken av att den hade förhandlats: ”Jättefräckt” Efter fjärrvärmechocken - bostadsbolaget gläds åt Konkurrensverkets besked: ”Vi ser det som en vinst” Rikshem krävde Abdullah på 140 000 kronor för nedrökt lägenhet – slipper undan med en bråkdel

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.