HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

(S): ”Östersundshems styrelsearvoden är fullt rimliga”

Jämtland Ordförande Tord Andnor får 227 000 per år för sitt uppdrag i Östersundshems styrelse. Mest av alla Norrlands allmännyttor. Östersundshems styrelsetoppar får 325 000 – nästan dubbelt upp än andraplatstagaren Mitthem. Som har betydligt fler lägenheter.
Foto: TT Nyhetsbyrån
Fem i topp. De här kom­mu­nala bo­stads­bo­lagen be­ta­lar ut de högsta ar­vo­den till sina sty­rel­se­ord­fö­ran­den. Även vice ord­fö­ran­dens ar­vo­den ligger högt jäm­fö­rt med öv­riga all­män­nyt­tor i söd­ra Norr­land. Ar­vo­dena är of­tast ett fast be­lopp, för­ut­om ex­em­pel­vis vice ord­fö­ran­de i Krokomsbostäders sty­rel­se som i stället kom­pen­seras med 1 044 kro­nor per hel­dag ägnad åt sty­rel­se­ar­be­te.

Östersundshems styrelseordförande Tord Andnor har suttit på posten i sju år och har inga andra kom­mu­nala upp­drag.
Till­sam­mans med vice ord­fö­ran­de, även han den högst ar­vo­derade för sin post, är års­ar­vo­det 325 392 kro­nor. Vilket är näs­tan dub­belt upp än andraplatstagaren på fem i topp-lis­tan, Mitt­hem – som äger ett par tusen fler hyreslägenheter än Östersundshem.

Hur kan det vara så stor skill­nad, Ann­So­fie Andersson, (S), Ös­ter­sunds kom­mun­sty­rel­ses ord­fö­ran­de?
– Vi har utökat ägar­di­rek­tiven, vad bo­lagen för­väntas göra, och kräver att de är ak­ti­va. Ös­ter­sunds­hem är myc­ket mer än en all­män­nyt­ta för hy­res­gäster, vi bygger bo­stads­rätter och små­hus ock­så till ex­em­pel. Det är en af­färs­verk­sam­het som nog kräver ett åtagande med mer när­va­ro och en­ga­ge­mang än andra kom­mu­nala bo­stads­bo­lag. Jag vet inte hur de andra kom­munerna vär­derar för­tro­en­de­upp­dragen. Det ser sä­kert olika ut och vi har inte gjort nå­gon jäm­fö­rel­se.

Läs ocksåBostadstoppar sågar fri hyressättning i nybyggt

Hur myc­ket tid be­räknas ord­fö­ran­de ar­beta med sty­rel­se­upp­draget?
– En och en halv dag i vec­kan.

Vil­ket då blir 4 400 kro­nor i veckan för cirka 12 timmars arbete. Är det en rim­lig er­sätt­ning tyc­ker du?
– Fast­stäl­lan­det av ar­vo­dena har skett i po­li­tisk enig­het och är in­gen fråga som vi haft nån an­led­ning att re­flek­tera över.

Vad säger du till de hy­res­gäster som ändå kan­ske blir upp­rörda?
– Det är re­le­vanta ar­vo­den som är vik­tiga för att kun­na ställa ägar­di­rek­tiv för den af­färs­mäs­siga verk­sam­heten. Jag hoppas att hy­res­gästerna tyc­ker att det är vär­de­fullt med en sty­rel­se som har ar­vo­derad tid för att sköta sitt upp­drag.

Läs ocksåUnga vill hellre äga än hyra

Går de ”af­färs­mäs­siga prin­ciperna” före det all­män­nyt­tiga upp­draget?
– Ös­ter­sunds­hem är ju trots allt ett ak­tie­bo­lag som ska drivas af­färs­mäs­sigt och har som sagt flera olika upp­lå­tel­se­former av bo­en­den och kräver andra åtaganden, som ar­be­tet med Innanförskapsakademien till ex­em­pel.

Styrelsearvoden för ordförande och vice i södra Norrlands allmännyttor:

Bolag Ordförande Vice ordförande Antal lägenheter
Mitthem 141696 28344 5828
Krambo 123000 15375 1850
Östersundshem 227772 97620 3800
Strömsunds hyresbostäder 99615 16188 912
Krokomsbostäder 124032 1044/heldag 1228
Ånge 53565 13470 779
Berg 80076 1116 heldag/558 halvdag 596
Övikshem 96400 44300 3400
Härnösandshus 127080 31776 1800
Timråbo 40020 835 heldag (> 2 tim)/418 halvdag 1813
Årehus 2017 118243 ingen 348
Härjegårdar 98120 577/dag 1135
Solatum 104136 20832 1180
Bräcke Ingen bolagsstyrelse
Ragunda Ingen bolagsstyrelse

Läs också Vägrar betala hyra för "skitstället" efter vräkning Åfas vd: "Inte orimligt att höja hyran med 5 procent" Här finns allt om stadsflytten

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.