Annons

Var är kvinnorna?

Östergötland I samt­li­ga lä­nets elva kom­mu­na­la bo­stads­bo­lag är vd:n en man. Det är svårt att hit­ta kvin­nor till så­da­na pos­ter, me­nar ordföranden i två bolag som rekryterat i år.
Foto: JEN­NY KNUTS­SON, JA­KOB KINDESJÖ SAMT FOTOGRAFICA
Tho­mas Angström och Tor­björn Ols­son (bil­der­na i mit­ten) är ny­an­ställ­da.

Un­der 2015 har två av Ös­ter­göt­lands kom­mu­na­la bo­stads­bo­lag bytt vd. Tho­mas Angström har ta­git över rod­ret på Ra­mun­der­sta­den i Sö­der­kö­ping och hans fö­re­trä­da­re Tor­björn Ols­son är se­dan någ­ra må­na­der ny vd för Bo­stads­bo­la­get i Mjöl­by.

– Av 30 sö­kan­de hade vi ett få­tal kvin­nor och ing­en av dem hade på långa vä­gar den kom­pe­tens och er­fa­ren­het som vi ef­ter­frå­ga­de, ty­värr, sä­ger Kjell Eriks­son (S), sty­rel­se­ord­fö­ran­de i Ra­mun­der­sta­den.

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

Även i Mjöl­by var kvin­nor­na få bland de cir­ka 65 sö­kan­de, men där fanns en med till­räck­li­ga kva­li­fi­ka­tio­ner för att vara med bland de fyra kan­di­da­ter det till sist stod emel­lan.
– Men ing­en an­nan var lika me­ri­te­rad som Tor­björn Ols­son, sä­ger Bo­stads­bo­la­gets sty­rel­se­ord­fö­ran­de Jörgen Os­kars­son (S).

Annons

Att det gång på gång är män som an­ställs på de högs­ta po­si­tio­ner­na tror han be­ror en­bart på ut­bu­det, att det fort­fa­ran­de är män­nen som do­mi­ne­rar inom fas­tig­hets­bran­schen.
– Vi skrev ändå i an­non­sen att vi gär­na vil­le ha kvinn­li­ga sö­kan­de, sä­ger Jörgen Os­kars­son.

Han tror, och hop­pas, dock att lä­get kan för­änd­ras med ti­den.
– I dag är det fler kvin­nor än män som lä­ser på hög­sko­la och det kom­mer nog att mär­kas så små­ning­om.

Annons
Läs ocksåHyresgäster tvingas leva med fel efter renovering: "Vi har varit helt gråtfärdiga"Hyresgäst i kök, barack från byggfirma.
Läs också Flera renoveringar stoppas efter byggfirmans konkurs Radhusens dåliga brandskydd fixas inte - Hyresgästen Ida: "Det är katastrof" Hyresvärdar bromsar byggandet - oroas av räntesmäll Ingelas jobb: se till att färre förlorar sina hem

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.