Annons

Vill kunna sälja skandallägenheter i Jönköping

Jönköping Om Jönköpings kommun inte får ändra stadgarna för stiftelsen Bergströmska donationen så att även människor med stark ekonomi får bli  hyresgäster, vill kommunen få möjlighet att sälja fastigheten och använda pengarna till ekonomiskt bidrag för bostad åt mindre bemedlade personer.

Stiftelsen var i blåsväder 2009 sedan radioprogrammet Kaliber avslöjat att lägenheterna inte alls gick till människor med svag ekonomi, enligt stiftelsen krav. I stället bodde barn till tjänstemän inom kommunen i minst sex av de åtta lägenheterna som finns i ett tvåvåningshus på Lovisagatan i Jönköping.

Sedan dess har Jönköpings kommun ansökt hos kammarkollegiet om permutation av stiftelsen, det vill säga bett om att få ändra stadgarna för Bergströmska donationen. Kommunen vill att lägenheterna ska kunna hyras av alla om inte hyresgäster som uppfyller kraven kan hittas.

ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare

Ärendet ligger sedan november förra året hos kammarkollegiet för utredning och beslut. Kammarkollegiet har meddelat att restriktivitet iakttas när det gäller ändring av en stiftelses ändamål och att det eventuellt kan föreligga hinder mot att bifalla stiftelsens ansökan.

Ombudet för stiftelsen, stadsjurist Lars-Åke Svensson, lämnade i förra veckan in ett yttrande till kammarkollegiet med ett yrkande i andra hand. Det går ut på att om kammarkollegiet inte godkänner en ändring av stadgarna vill kommunen få möjlighet att kunna sälja fastigheten till mark-nadsvärde och att kammarkollegiet ”föranstaltar om att köpeskillingen i sin helhet får användas av stiftelsen för ekonomiskt bidrag till bostad åt mindre bemedlade i Jönköpings stad.”

I yttrandet står vidare: ”Det kan dock noteras att om förstahandsyrkandet inte kan bifallas så är det inte långsiktigt ekonomiskt hållbart för stiftelsen att behålla fastigheten.”

Läs ocksåNy stiftelse ska stötta unga i Göteborgs utsatta områden

– I kontakt med kammarkollegiet så har vi förstått att de kanske inte godkänner en ändring och de ville veta hur vi ställer oss till en försäljning. Det finns ju inga politiska beslut på detta och vi vill ju i första hand få prövat om stadgarna kan ändras så vi står kvar vid att vi vill ha kvar fastigheterna. Men om ändringen avslås så vill stiftelsen ha möjligheten att sälja om det visar sig att man inte får några hyresgäster och att ekonomin inte går ihop, säger Lars-Åke Svensson.

Annons

Men det kan väl inte vara svårt att hitta lämpliga hyresgäster i Jönköping?

– De här lägenheterna är små så då faller barnfamiljerna utanför och det finns ingen hiss så även funktionshindrade går bort. Storlek och standard gör att många inte blir lämpliga, säger Lars-Åke Svensson.

Läs ocksåRika flyttar in i hus för fattiga

Men det borde väl finnas ensamstående med låg inkomst?

– Just nu har vi inga problem med att hitta hyresgäster men vi måste kunna hitta hyresgäster även i framtiden. Vi ser på detta ur ett långsiktigt perspektiv. Att hyra ut till övriga är ju även bara aktuellt om man inte hittar någon genom socialtjänsten och vi tycker att vi följer donatorns avsikt mer om vi ändrar stadgarna än om vi skulle sälja huset.

Tror du inte att det kommer att finnas mindre bemedlade grupper i Jönköping i framtiden?

– Det vet vi ju inte, det kan svänga snabbt och det är inte säkert att de här lägenheterna passar. Vi vet ju inte hur det ser ut om 5–10–25 år.

Annons

Pengarna från en eventuell försäljning är tänkta att användas som ett bidrag till mindre bemedlade personer, kopplat till boendet.

– Det blir lite som en social fond. Det ska inte ersätta rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen utan ska gå till dem som fått alla bidrag och ändå har det knepigt. Då kan man ansöka för att täcka boendekostnader och exempelvis anpassning av bostäder. Men det är viktigt att komma ihåg att vi vill inte sälja utan vi vill att stadgarna ändras, säger Lars-Åke Svensson.

Stiftelsen Bergströmska donationen bildades på 1940-talet och så här står det i stiftelsens ändamål:

”Att efter min död af mine efterlemnade tillgångar skola afsättas Tiotusende Riksdaler Riksgäldssedlar att användas till inköp eller uppbyggande av hus, hvilke mot billig och efter omständigheterne afpassad afgift, uthyres till bostäder åt mindre bemedlade bland Borgare och arbetsklassen inom Jönköpings stad samt deras enkor och barn; börande hvad som kan i hyror inflyta och öfverstiga hvad som erfordras till husens underhåll och bostädernas försättande i snyggt och beboeligt skick, förräntas och inflytande räntorna läggas till Capitalet till dess capitalet uppgått till det belopp, att hus ånyo kunna för antydda ändamålet inköpas eller uppbyggas, då de på sådant sätt samlade medel böra dertill användas.för att ge plats till mindre bemedalde människor och till dess änkor och barn.”

Läs också Höjningar tvingade Siv att flytta Bostäder för fattiga går fortfarande till rika Ordnade billig semester i stället för bostäder

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.