Annons

Få koll på kon­traktet in­nan du skriver på!

Tips & Råd Ny lya ef­ter som­maren? Dags att skriva hyreskontrakt? Det kan låta krång­ligt men är vik­tigt. Här får du koll på pa­ra­graferna.
Foto: Erik Leonsson
Det är mycket man ska kolla innan det är dags att börja det skojiga jobbet med att släpa kartonger. Foto: Erik Leonsson

Alla som hyr boende bör ha ordentlig koll på hyreskontraktet. Det är viktigt både för dig som hyr och för den som hyr ut.

I hyreskontraktet ska det stå allt ni kommit över­ens om – vad hyran är, vad som in­går och vil­ken upp­säg­nings­tid som gäller, med mera.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Som hy­res­gäst kan du all­tid be­gä­ra ett skrift­ligt kon­trakt, oav­sett om du hyr i första el­ler an­dra hand. Munt­liga av­tal gäller vis­ser­li­gen, men det är svårt att be­visa vad som sagts om olika hy­res­vill­kor om det skulle bli tvist.

? Följ Hem & Hyra på Facebook så missar du inget

Saknar du kon­trakt? Kon­takta värden och be om ett. Du kan ock­så hitta stan­dard­av­tal på nätet, googla ”hyres­kon­traktet”. Kon­takta Hyres­gäst­fö­re­nin­gen om du be­höver hjälp.

Annons
Läs ocksåHär är allt du behöver veta om uthyrning i andra hand

Till hy­res­av­talet brukar det finnas en el­ler flera bi­la­gor. Där kan det stå i vil­ket skick bo­staden är, vil­ka till­val som gäller och fas­tig­hetens ord­nings­re­gler. Hyr du i an­dra hand el­ler en villa bifogas ock­så en för­teck­ning över vil­ka in­ven­ta­ri­er och mö­bler som in­går.

Bra att veta om hyreskontraktet

Om hyres­kon­traktet är för­del­ak­tigare för dig som hy­res­gäst än vad lagen säger, så är det be­stäm­mel­serna i kon­traktet som gäller. Är det där­emot tvärt­om så gäller lagen starkare än det en­skilda av­talet. Ex­empel: Har du ett tillsvidarekontrakt för en hy­res­rätt där det står en må­nads upp­säg­nings­tid för dig som hy­res­gäst så gäller en månad, trots att upp­säg­nings­tiden en­ligt hy­res­lagen är tre må­nader. Står det en månad för hy­res­värden så gäller ändå tre må­nader.

Hyra villa
 • Vem står för smär­re re­pa­ra­tioner och lö­pan­de un­der­håll?
 • Vem sköter träd­gården?
 • Vad gäller för tomtens frukt, bär och blom­mor?
 • Skriv in i kon­traktet!

Hyreskontraktet - viktigt att ha koll på.

Var för­säkrad!

Se till att ditt boende är för­säkrat av din hy­res­värd. Men glöm inte teckna hem­för­säk­ring själv. I kon­trakt för and­ra­hands­ut­hyr­ning brukar för­säkring finnas med som en punkt.

Annons
Sä­ker­het för hy­res­värden
 • Ibland kräver hy­res­värden att nå­gon går i borgen för den som ska teckna hyres­kon­trakt. Det skrivs då in i kon­traktet och se­pa­rat bor­gens­för­bin­del­se lämnas.
 • Hy­res­värden kan ock­så vilja ha en de­po­si­tion. Då be­ta­lar du en summa (ex­em­pel­vis en må­nads­hy­ra) som sä­ker­het när du flyttar in och får till­ba­ka den när du flyttar ut om in­gen­ting för­stö­rts el­ler skadats. Se till att de­po­si­tionen finns med i ditt hyres­kon­trakt.
Hyra pri­vat­bo­stad
 • Se­dan 2013 finns en lag för ut­hyrning av egen bo­stad.
 • Privatuthyrningslagen gäller vil­lor, bo­stads­rätt och ägar­lä­gen­het – men inte hy­res­rätt.
 • Hy­ran sätts friare och man kan inte få till­ba­ka hög hyra i ef­ter­hand om hy­res­värden hyr ut en lä­gen­het (hyrs flera ut gäller hy­res­lagen för den an­dra).
 • För hy­res­gästen gäller en må­nads upp­säg­nings­tid, för hy­res­värden tre oav­sett om du hyr på be­stämd tid el­ler tills vidare.
 • I öv­rigt gäller hy­res­lagen.
In­ne­bo­en­de?

Det är lika vik­tigt att ha koll på hyreskon­traktet om du hyr ett rum hos nå­gon som när du hyr egen bo­stad!

Har du koll på vad som gäller vid andrahandsuthyrning? Om inte bör du läsa här.

Läs ocksåHär är allt du behöver veta om lägenhetsbyte
Fakta: 10 viktiga punkter

1. Kolla upp­gifter
Se till att dina och värdens alla upp­gifter finns med och är kor­rekta. Hyr du till­sam­mans med nå­gon – skriv un­der båda två!

2. För­var­ing
Här ska det vara ikryssat om det in­går källar- el­ler vinds­för­råd. Det­sam­ma gäller even­tu­ell ga­ra­ge- el­ler par­ker­ings­plats.

3. Mö­blerat?
Läs noga ige­nom bi­la­gan med för­teck­ning över vil­ka mö­bler och in­ven­ta­ri­er som in­går.

4. Se upp!
Det är vik­tigt att hy­res­gäst och hy­res­värd är över­ens om lä­gen­hetens skick. Even­tu­ella brister och ska­dor ska finnas med i en bi­la­ga. An­nars finns risken att du vid ut­flytt­ning åker på att be­ta­la för ska­dor som re­dan fanns när du flyttade in.

5. Hy­res­tiden
Här ska det tyd­ligt stå när hy­res­tiden börjar och slutar el­ler om du hyr tills vidare. Upp­säg­nings­tiden re­gleras i lag och be­ror på hur lång hy­res­tiden är och om du hyr bo­stad där hy­res­lagen (hy­res­rätt) el­ler privatuthyrningslagen (villa/bo­stads­rätt/ägar­lä­gen­het) gäller. För tillsvidarekontrakt där hy­res­lagen gäller är upp­säg­nings­tiden tre må­nader för både hy­res­gäst och hy­res­värd. Se även Bra att veta och Hyra pri­vat­bo­stad på näs­ta sida.

6. Vik­tigt!
Kon­trol­lera att det står rätt hyra och att du för­står hur du ska be­ta­la. Und­vik kon­tant­hyra mot kvit­to efter­som kvit­ton lätt kan för­svinna. Hy­ran be­ta­las all­tid i för­skott. Det är jät­te­vik­tigt. För­senad hyra kan göra att du för­lorar ditt kon­trakt.

7. Kall­dusch?
Vär­me och varm­vat­ten in­går ofta i hy­ran, ibland även el. Det ska stå tyd­ligt i kon­traktet vad som gäller så att du inte ris­kerar en kall­dusch när hy­res­avin kommer. Det ska ock­så fram­gå om an­nat in­går i hy­ran el­ler ska be­ta­las ut­ö­ver den och om det är val­fritt el­ler inte, ex­em­pel­vis bred­band och kabel-tv.

8. Läs ige­nom!
I ett hyres­kon­trakt brukar det finnas all­männa vill­kor för ut­hyrningen. Läs ige­nom nog­grant så att du för­står ditt an­svar och dina skyl­dig­heter som hy­res­gäst. Är det ett an­dra­hands­av­tal bör det stå med att förs­ta­hands­hy­res­gästen måste ha fått and­ra­hands­ut­hyr­ningen god­känd, gär­na med un­der­skrift från fas­tig­hets­ä­ga­ren el­ler sty­rel­sen för bo­stads­rätts­fö­re­ningen.

9. Sär­skilda krav
Här kan det ex­em­pel­vis stå hur ut­rym­men och in­ven­ta­ri­er i bo­staden får an­vändas. I sär­skilda al­ler­gi­hus kan det finnas re­gler om hus­djur och rö­kning.

10. Nyc­klar
Kolla att det står i kon­traktet vil­ka nyc­klar du får och hur många. Det gäller en­trén, dörren, post­facken, för­rådet, tvätt­stu­gan med mera.

Fakta: Tips!

Skriv un­der hyreskon­traktet till­sam­mans om fler än en hyr boende. Bra att veta är dock att för gifta gäller att den med störst be­hov be­håller hyres­kon­traktet vid en se­pa­ra­tion – oav­sett vem som står på kon­traktet. Det­sam­ma gäller sam­bor om man skaffat lä­gen­heten till­sam­mans.

Läs också När pengarna inte räcker – så gör du med hyran Undvik att bli lurad – detta får inte stå i hyreskontraktet Överhyra – så får du tillbaka pengar om du betalat för mycket

Trygghet i boendet

Ja!

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.