HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Annons

De­li­ka­tessen har koll på ­huset

Malmö Den som bor i huset känner det all­ra bäst. Så re­so­nerade gran­narna på Sim­ris­hamns­ga­tan i Mal­mö som gick sam­man och startade en lo­kal hy­res­gäst­fö­re­ning.
Jen­nie Klaar och Li Vehlin, på bilden med Lis fyra­å­riga son Johannes.

Jen­nie Klaar och Li Vehlin har bott i det röda te­gel­huset huset un­der lång tid. De har sett en stor mängd hyres­värdar kom­ma och gå un­der åren. Ibland har det varit flera un­der sam­ma år och det är svårt att kom­ma ihåg alla. De me­nar att äga­rnas in­tres­se för att en­ga­gera sig hel­hjär­tat i fas­tig­hets­sköt­seln har va­rierat.

Ti­digt i vå­ras gick gran­narna i huset på Sim­ris­hamns­ga­tan sam­man och bil­dade en lo­kal hy­res­gäst­fö­re­ning. Tan­karna väc­ktes ef­ter kon­takter med dörrknackande re­pre­sen­tanter för Hyres­gäst­fö­re­nin­gen vid ti­den för de strandade hy­res­för­hand­lingarna.

Läs ocksåSå stökigt får du ha det hemma utan att bli vräkt

– Vi började pra­ta och kom in på huset och att det sköttes då­ligt. De tipsade oss om att man kun­de starta en lo­kal fö­re­ning och se­dan började vi dra i det, säger Jen­nie Klaar.

De flesta av de bo­en­de var re­dan med­lemmar i Hyres­gäst­fö­re­nin­gen se­dan ti­digare. De två gran­narna be­skriver ge­men­skapen som god.

– Jag tror det här kommer bli jät­te­bra. Det har re­dan hänt sa­ker och jag trodde fak­tiskt inte det skul­le bli ett så här bra re­sul­tat, säger Li Vehlin.

Läs ocksåSaneringsfirman: Så kan det se ut när vi kommer hem till hoarders

Hy­res­huset ligger ett sten­kast från det kända Möllevångstorget med han­del, pubar och re­stau­ranger. Det är gam­la ar­be­tar­kvar­ter och de två gran­narna be­skriver ett stark tra­di­tion av en­ga­ge­mang bland de bo­en­de i om­rå­det, mot obe­fo­gade lyx­re­no­ve­ringar och oen­ga­ge­rade hyres­värdar som inte gör allt som de borde.

Annons

– Det här är en le­van­de stads­del och det är all­tid myc­ket folk ute, säger Jen­nie Klaar.

Läs ocksåAnders hade för mycket saker hemma – blev vräkt: "Visste inte hur allvarligt det var"

– Ska du bo på Möl­lan ska du älska liv och rö­rel­se, säger Li Vehlin och be­rättar att det har väc­kts in­tres­se från an­dra per­soner bo­en­de i kvar­teren om­kring att starta upp yt­ter­ligare lo­kal­fö­re­ningar.

Ökat in­flytande från de som fak­tiskt kan huset bäst, allt­så de som bor där. Så be­skriver Jen­nie Klaar och Li Vehlin vinsterna med det lo­kala ar­be­tet. I för­längningen tror de att or­ga­ni­seringen kan på­verka hela stads­delen på ett po­si­tivt sätt. Att få fler att bry sig mer om det som är ge­men­samt.

– Mö­tena är su­per­bra. Alla träffas och snackar och lyf­ter de pro­blem som finns, säger Jen­nie Klar.

De två gran­narna tyc­ker inte att det är nå­got be­tungade ar­be­te som de har tagit på sig, två mö­ten per år och där mel­lan håller gran­narna kon­takt med var­and­ra i en grupp på Face­book. De har svårt att se nå­gra nack­delar.

Annons

– Det skul­le vara om du inte gillar dina gran­nar. Då blir det så klart job­bigt. Det finns in­get ne­ga­tivt i sig med att bry sig om sin bo­en­de­mil­jö, säger Li Vehlin.

Huset ägs nu­me­ra av den pri­vata fas­tig­hets­ä­ga­ren Svenska hus. För­val­ta­ren Len­nart Andersson är ge­ne­rellt po­si­tivt in­ställd till att de bo­en­de or­ga­ni­serar sig. Det­ta ba­serar han på ti­digare er­fa­ren­heter och att bomötena ger en bra ”in­put” till vär­den. I hans ögon vinner båda parter på att sam­ar­beta kring husen.

Hur har sam­ar­be­tet fun­gerat här?

– Det här är ett re­la­tivt ny­star­tad lo­kal hy­res­gäst­fö­re­ning, men för­ut­sätt­ningarna är goda för ett gott sam­ar­be­te, säger Len­nart Andersson.

Vännernas tips – så gör du

  • Kon­takta Hyres­gäst­fö­re­nin­gen på din ort för att få verk­tyg och in­spi­ra­tion till att få med resten av gran­narna i huset.
  • Pla­nera och ge­nom­för ett förs­ta möte där ni väljer en sty­rel­se (ord­fö­ran­de, sek­re­te­ra­re och kas­sör) för fö­re­ningen.
  • Starta en chatt­grupp i so­ci­ala me­di­er för att hålla kon­takten med gran­narna i huset mel­lan mö­tena.

Fakta: Delikatessen

Den lo­kala hy­res­gäst­fö­re­ningen De­li­ka­tessen bil­dades våren 2017 och ligger på Simrishamnsgatan 5 i stads­delen Möl­le­vång­en i Mal­mö. Namnet är ta­get från den fran­ska filmen från 1991 med sam­ma namn, en post­apo­ka­lyp­tisk ko­me­di som ut­spelar sig i ett hy­res­hus. Huset på Simrishamnsgatan har nio lä­gen­heter och nå­got fler bo­en­de. Fas­tig­heten var från bör­jan stör­re men en del av den blev bo­stads­rätts­fö­re­ning. Huset där De­li­ka­tessen ligger ägs idag av den pri­vata värden Svenska hus.

Fakta: Så mån­ga fö­re­ningar finns i södra Skåne

Idag finns 97 ”ak­tiva” lo­kala fö­re­ningar. Så här ser för­delningen ut: Mal­mö väst­ra 31, Mal­mö öst­ra 21, Lund 22, Svedala/Vellinge/Trelleborg 8, Ös­ter­len 3, Burlöv/Lomma/Staffanstorp 12.
Över tid är ut­vecklingen ne­ga­tiv med ett minskande an­tal fö­re­ningar i re­gi­onen.

Läs också Efter årets rekordhöjning – nu kommer nästa hyressmäll, Lars, 71: ”Ett svek” Värden bröt upp Rogers källarförråd - skulle vårstäda

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.