HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Pay it forward har förmedlat 58 lägenheter

Uddevalla Trots bristen på bostäder lyckas Pay it Forward skaka fram lägenheter till dem som behöver det allra mest. Hem & Hyra var med när det ideella nätverket skapade ännu ett hem.
Foto: Ghaithul Zaiem
, , , ,

En bil med släp rullar fram till det rödrappade hyreshuset i Uddevalla. Det är teamet från Pay it for­ward som kommer för att in­reda en lä­gen­het. 

– Vi hämtar mö­blerna i vårt la­ger på Kasens in­du­stri­om­rå­de. Där för­varar vi allt skrymmande som folk har skänkt, säger Ma­ri­el­le Peterson och börjar lasta ur kär­ran.

Läs ocksåSå länge måste du köa till de mest populära adresserna – Jeannette väntade i 10 årJeannette René de Vreede köade i tio år för sin drömlägenhet intill Trollhätte Kanal.

Sängar, bord, stolar samt lå­dor med ka­struller, tall­rikar och glas. Ett helt li­tet bo­hag flyttas in i lä­gen­heten.
Av sä­ker­hets­skäl kan fa­miljen, som ska flytta in, inte vara med i tid­ningen med namn och bild. Hotet som fick dem att fly hem­landet hänger fort­farande över dem och de­ras iden­ti­tet måste skyddas.
– Det går inte att be­skriva vad det be­tyder att få ett hem. Käns­lan in­om­bords är så varm, säger pap­pan.
En mjuk matta rullas ut på vardagsrumsgolvet. I köket hörs skram­mel från be­stick och pors­lin. Wasim Rumih, klädbutiksägare från Da­mas­kus, fick själv hjälp med lä­gen­het av Pay it for­ward. Nu vill han hjälpa an­dra.
– Det är bland an­nat så nät­verket växer. Män­ni­skor som fått stöd vill ge nå­got till­ba­ka, säger Wasim.

Pay it for­ward startades i Ud­de­val­la men finns i dag i åtta ­städer. Nät­verket fun­gerar som en länk mel­lan de som har för myc­ket och de, som för till­fäl­let, inte har till­räck­ligt.
– Vi tar emot av­lagda kläder, lek­saker, mö­bler och hus­ge­råd. Se­dan för­medlar vi det­ta vidare till per­soner i när­om­rå­det med spe­ci­fika be­hov, säger Anas Rmih, lä­ka­re i Ud­de­val­la.

De som får hjälp kan vara en­sam­stå­en­de för­äl­drar, pen­sio­närer, asyl­sö­kan­de el­ler bo­stads­lösa. Ar­be­tet sker ide­ellt. Men för­medlingen av ar­ti­klar är bara en del av allt nät­verket gör.
– Vi läg­ger även myc­ket tid på att leta bo­städer till per­soner som står utan. Den breda mål­grupp som so­cia­len inte har i upp­drag att hjälpa.
– Un­der de snart två år som vi varit i gång har vi, ge­nom att ringa och åter ringa till pri­vata värdar, för­medlat 58 lä­gen­heter i Ud­de­val­la med om­nejd. Och varje vecka möblerar vi och inreder tre till fyra lägenheter, säger Ma­ri­el­le.

Läs ocksåGustavs hyra skulle chockhöjas: "Jag hade inte kunnat bo kvar"

I en an­nan del av huset bor makarna Ahmed Alshahwan och Hadeel Ftrami med barnen Alaa, Aya och Sami. När Hem & Hyra ringer på har Hadeel just för­be­rett en bric­ka med ångande ara­biskt kaf­fe.
– Kom in, kom in, säger Ahmed och bjuder oss till bords.
Fa­miljen kommer från Sy­ri­en och kan tacka Pay it for­ward för både hem och möb­le­mang.
– Att få lä­gen­het i Sve­ri­ge är svårt. Sär­skilt om du har ett ut­ländskt namn och saknar re­fe­renser. Men nät­verket hjälpte oss, säger Ahmed, som är ju­rist och själv är ak­tiv i nät­verket. Bland an­nat ge­nom råd­giv­ning till ny­an­lända som pla­cerats på asyl­bo­en­den.

Två­rum­ma­ren är triv­samt in­redd. I sov­rummet står en röd­målad vå­nings­säng och på bröst­pa­nelens kant har döt­trarna fäst färg­glada teck­ningar där fi­gurerna står om­nämnda på både ara­biska och svenska.
– Ett bra sätt att lära sig språket, kon­sta­terar Alaa.

Det skymmer utan­för föns­tren. Teamet som in­rett lä­gen­heten in­till börjar bli klara för av­färd. Släp­kär­ran, som den lo­kala ut­hy­ra­ren ”Mol­le” lånar ut gra­tis, ska lämnas till­ba­ka.
– Det är så fan­tas­tiskt med alla krafter som sluter upp och bi­drar. Utan dem skulle vi stå oss slätt, säger Ma­ri­el­le och hoppar in i bilen.

Läs ocksåLycksökare utnyttjar akut bostadsbrist: "Grogrund för huliganer"
Läs också Hannas familj fast i väntrummet efter flykten från Ukraina – ”Vill kunna klara oss själva” Gravida Maria om sitt korttidskontrakt: ”Glad bara jag inte behöver flytta under förlossningen”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.