Annons

Pay it forward har förmedlat 58 lägenheter

Uddevalla Trots bristen på bostäder lyckas Pay it Forward skaka fram lägenheter till dem som behöver det allra mest. Hem & Hyra var med när det ideella nätverket skapade ännu ett hem.
Foto: Ghaithul Zaiem
, , , ,

En bil med släp rullar fram till det rödrappade hyreshuset i Uddevalla. Det är teamet från Pay it for­ward som kommer för att in­reda en lä­gen­het. 

– Vi hämtar mö­blerna i vårt la­ger på Kasens in­du­stri­om­rå­de. Där för­varar vi allt skrymmande som folk har skänkt, säger Ma­ri­el­le Peterson och börjar lasta ur kär­ran.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Sängar, bord, stolar samt lå­dor med ka­struller, tall­rikar och glas. Ett helt li­tet bo­hag flyttas in i lä­gen­heten.
Av sä­ker­hets­skäl kan fa­miljen, som ska flytta in, inte vara med i tid­ningen med namn och bild. Hotet som fick dem att fly hem­landet hänger fort­farande över dem och de­ras iden­ti­tet måste skyddas.
– Det går inte att be­skriva vad det be­tyder att få ett hem. Käns­lan in­om­bords är så varm, säger pap­pan.
En mjuk matta rullas ut på vardagsrumsgolvet. I köket hörs skram­mel från be­stick och pors­lin. Wasim Rumih, klädbutiksägare från Da­mas­kus, fick själv hjälp med lä­gen­het av Pay it for­ward. Nu vill han hjälpa an­dra.
– Det är bland an­nat så nät­verket växer. Män­ni­skor som fått stöd vill ge nå­got till­ba­ka, säger Wasim.

Pay it for­ward startades i Ud­de­val­la men finns i dag i åtta ­städer. Nät­verket fun­gerar som en länk mel­lan de som har för myc­ket och de, som för till­fäl­let, inte har till­räck­ligt.
– Vi tar emot av­lagda kläder, lek­saker, mö­bler och hus­ge­råd. Se­dan för­medlar vi det­ta vidare till per­soner i när­om­rå­det med spe­ci­fika be­hov, säger Anas Rmih, lä­ka­re i Ud­de­val­la.

Annons

De som får hjälp kan vara en­sam­stå­en­de för­äl­drar, pen­sio­närer, asyl­sö­kan­de el­ler bo­stads­lösa. Ar­be­tet sker ide­ellt. Men för­medlingen av ar­ti­klar är bara en del av allt nät­verket gör.
– Vi läg­ger även myc­ket tid på att leta bo­städer till per­soner som står utan. Den breda mål­grupp som so­cia­len inte har i upp­drag att hjälpa.
– Un­der de snart två år som vi varit i gång har vi, ge­nom att ringa och åter ringa till pri­vata värdar, för­medlat 58 lä­gen­heter i Ud­de­val­la med om­nejd. Och varje vecka möblerar vi och inreder tre till fyra lägenheter, säger Ma­ri­el­le.

Läs ocksåDyra renoveringar plågar allt fler – en av fem hyresgäster tvingas flytta: ”Allt billigt bortrenoverat"

I en an­nan del av huset bor makarna Ahmed Alshahwan och Hadeel Ftrami med barnen Alaa, Aya och Sami. När Hem & Hyra ringer på har Hadeel just för­be­rett en bric­ka med ångande ara­biskt kaf­fe.
– Kom in, kom in, säger Ahmed och bjuder oss till bords.
Fa­miljen kommer från Sy­ri­en och kan tacka Pay it for­ward för både hem och möb­le­mang.
– Att få lä­gen­het i Sve­ri­ge är svårt. Sär­skilt om du har ett ut­ländskt namn och saknar re­fe­renser. Men nät­verket hjälpte oss, säger Ahmed, som är ju­rist och själv är ak­tiv i nät­verket. Bland an­nat ge­nom råd­giv­ning till ny­an­lända som pla­cerats på asyl­bo­en­den.

Två­rum­ma­ren är triv­samt in­redd. I sov­rummet står en röd­målad vå­nings­säng och på bröst­pa­nelens kant har döt­trarna fäst färg­glada teck­ningar där fi­gurerna står om­nämnda på både ara­biska och svenska.
– Ett bra sätt att lära sig språket, kon­sta­terar Alaa.

Annons

Det skymmer utan­för föns­tren. Teamet som in­rett lä­gen­heten in­till börjar bli klara för av­färd. Släp­kär­ran, som den lo­kala ut­hy­ra­ren ”Mol­le” lånar ut gra­tis, ska lämnas till­ba­ka.
– Det är så fan­tas­tiskt med alla krafter som sluter upp och bi­drar. Utan dem skulle vi stå oss slätt, säger Ma­ri­el­le och hoppar in i bilen.

Läs ocksåNya byggregler kan ge farliga lägenheter: "Barn kommer att dö"
Läs också Lättare få lägenhet om du har släkting på bostadsbolaget: "Korruptionsrisk" Efter pandemin – fortfarande få fysiska visningar Tranemobon Bengt fajtas för sin tomma lya i Göteborg - "Rena rama Nordkorea"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.