HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Enkät: Här är politikernas bostadslöften i Upplands-Bro

Upplands-Bro Alla länets kommuner uppger att de har bostadsbrist. Hem & Hyra tog reda på vilka hyresrättslöften kommunpolitikerna går till val på.

Janne Stefanson, Kristdemokraterna:

Hur många hyresrätter vill ni bygga nästa mandatperiod?
– Vi vill bygga hyresrätter i både Bro och Kungsängen. Om lägenheter säljs eller ombildas bör nybebyggelsen öka. Ett lämpligt mål bör vara minst tre- till femhundra lägenheter under kommande fyra år varav Bagarvägen/ Målarvägen motsvarar 120 lgh. Mindre lägenheter för unga och seniorboende med hiss och trygghetsboende för äldre bör utgöra delar av nybebyggelsen.

Läs ocksåByggfusk försenade 178 kommunala hyresrätterNybyggt men fortfarande tomt. Upplands-Brohus 178 lägenheter på Målarvägen-Bagarvägen har varit färdiga i över ett år.

Kommer ni att ombilda/sälja lägenheter?
– Ja om intresse finns är vårt mål upp till 20 % av fastighetsbeståndet.

Vid renovering, kommer hyresgästen att kunna välja upprustningsnivå?
– I den mån det är praktiskt möjligt bör hyresgästen kunna välja till eller från den inre standarden.

Vad vill ni göra för att lösa bostadsbristen?
– Få fart på alla de planer för som finns för bebyggelse vid Ringvägen, Kungsängens gamla IP, Ranhus, Tegelhagen och Trädgårdsstaden. Det är planer för 7.000 lägenheter med olika upplåtelseformer i attraktiva lägen.

Läs ocksåUpplands-Brohus höjer hyran med 1,6 procent

Vinster i kommunala bostadsbolag, för/emot att dela ut vinster till ägarna?
– Ägarna bör kunna ta ut den vinst som lagen medger av främst konkurrensneutrala skäl.


Anna Norberg, Miljöpartiet:

Hur många hyresrätter vill ni bygga nästa mandatperiod?
– Antalet går inte att säkert ange – men målet är att minst 1/3 av det som byggs ska vara hyresrätter

Läs ocksåSamråd och rabatt när Upplands-Brohus renoverar

Kommer ni att ombilda/sälja lägenheter?
– Nej! I Upplands-Bro kommun är det underskott på hyreslägenheter.

Vid renovering, kommer hyresgästen att kunna välja upprustningsnivå?
– Kan jag för närvarande inte svara på – men det kan vara något att fundera över.

Vad vill ni göra för att lösa bostadsbristen?
– Fler bostäder måste byggas. Fler, inte minst mindre, hyresrätter behövs särskilt.

Vinster i kommunala bostadsbolag, för/emot att dela ut vinster till ägarna?
– Vinster ska investeras i energieffektiviseringar och upprustningar.

 

Birgitta Nylund, Socialdemokraterna:

Hur många hyresrätter vill ni bygga nästa mandatperiod?
– Mellan 221 och 258 lägenheter i Upplands-Brohus. 95 lägenheter rivs. Planering av husen pågår. Cirka 56 hyreslägenheter byggs av annat bolag.

Kommer ni att ombilda/sälja lägenheter?
– Nej.

Vid renovering, kommer hyresgästen att kunna välja upprustningsnivå?
– Hyresgästerna kommer att kunna avstå från standardhöjande upprustningar.

Vad vill ni göra för att lösa bostadsbristen?
– Det finns flera byggbolag som har mark med färdiga detaljplaner sedan länge som inte börjat bygga. Om vi återfår majoriteten efter valet får vi på ett kraftfullt sätt försöka få dem att starta byggnationen på sin mark.    

Vinster i kommunala bostadsbolag, för/emot att dela ut vinster till ägarna?
– Endast avkastning på insatt kapital.

 

Irène Seth, Moderaterna:

Hur många hyresrätter vill ni bygga nästa mandatperiod?
– Vårt eget bolag vill bygga men vi har inget exakt antal, det beror på utrymme och möjligheter. Det som är bestämt är 125 stycken där vi rivit 90 stycken så vi ökar om än blygsamt. Vi har planer på gång i Ringvägen och Trädgårdsstaden men inget exakt antal. Om jag ska gissa så vill vi bygga ca 350 st. Sedan vill vi att andra bygger ca 500.

Kommer ni att ombilda/sälja lägenheter?
– Vi kommer att sälja och ombilda om tillräckligt många av hyresgästerna vill och vill betala det som beståndet är värt.

Vid renovering, kommer hyresgästen att kunna välja upprustningsnivå?
– Vi har ett område som heter Örnstigen med flera och där sker renoveringen i samarbete med hyresgästerna. Exakt vad det mynnar ut i är ej bestämt.

Vad vill ni göra för att lösa bostadsbristen?
– Öka vårt byggande så mycket som möjligt. Vi är för tillfället den näst mest expansiva kommunen i länet. Det har under mandatperioden byggts både hyresrätter och småhus. Vi har högre ambitioner än vad som är genomfört hittills och vi har ett särskilt uppdrag till vårt eget bostadsbolag: att bygga och särskilt ungdomsbostäder.

Vinster i kommunala bostadsbolag, för/emot att dela ut vinster till ägarna?
– Vi är för att bostadsbolagen som andra bolag kan dela ut skäliga vinster, men det får inte bli på bekostnad av renoveringsbehovet. Beståndet måste underhållas väl. Vi tror på fri företagsamhet och marknadsekonomi men allmännyttan har ett särskilt ansvar.  Det är i företagen som jobben skapas och det är jobben som är grunden för en god välfärd.

 

Mattias Persson, Centerpartiet:

Hur många hyresrätter vill ni bygga nästa mandatperiod?
Upplands Bro har idag drygt 3 000 hyreslägenheter, vilket motsvarar 12,5 procent av den totala bostadsmarknaden i kommunen. Stockholm stad har 31 procent så det är klart att kommunen behöver fler hyresrätter. Väntetiden ligger idag på mellan 5 och 7 år. Kortast väntetid är det till stora treor och fyror på Råbystigen i Bro samt fyror på Bergvägen i Kungsängen. Längst väntetid har mindre lägenheter.

Kommer ni att ombilda/sälja lägenheter?
Nej.

Vid renovering, kommer hyresgästen att kunna välja upprustningsnivå?
Ja, det bör vara upp till varje hyresgäst i vilken omfattning upprustning ska ske.

Vad vill ni göra för att lösa bostadsbristen?
Det behöver byggas fler bostäder men kommunen har också mycket att vinna på att underlätta andrahandsuthyrning för privatpersoner. Exempelvis kan en övervåning eller outnyttjade sovrum i större privatbostäder bli tillfälliga bostäder för exempelvis studenter eller unga som har behov av ett billigt boende. Upplands-Bro är en ekokommun vilket visar på ett tydligt miljöengagemang. Sveriges Ekokommuner är en förening mellan 84 av Sveriges kommuner som ska främja utvecklingen för ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet.

Vinster i kommunala bostadsbolag, för/emot att dela ut vinster till ägarna?
Ja, i enlighet med de principer som gäller för kommunala bostadsbolag, det vill säga krav på affärsmässighet.

 

Yvonne Stein, Folkpartiet:

Hur många hyresrätter vill ni bygga nästa mandatperiod?
– Vår målsättning är att du ska vilja och kunna bo, leva, studera och arbeta här. Upplands-Bro är den kommun som efter Sundbyberg växer mest i förhållande till vår storlek. Detta förpliktigar.  Vi vill ha välkomnande, tillgängliga och trygga boendeområden med blandad bebyggelse och olika ägandeformer. Det ska finnas bostäder för alla från studenter till äldre. Vi vill öka tillgången till hyresrätter och arbetar aktivt för att det byggs minst 600 nya hyresrätter under nästa mandatperiod. Andelen hyresrätter i förhållande till bostadsrätter är för låg. Nuvarande projekt i olika planeringsstadier i Upplands-Brohus (Bagar/Målarvägen, Ringvägen, Köpmannavägen) färdigställs under nästa mandatperiod. Detta ger cirka 250 lägenheter. Därutöver finns andra områden som kommit olika långt i planprocesser vilket kommer att ge ytterligare tillskott på hyresrätter.

Kommer ni att ombilda/sälja lägenheter?
Ombildning har inte varit någon prioriterad fråga för Fp. Ombildning kan ske endast om det är bra för bolaget och för hyresgästerna. Detta synsätt har gjort att FP fått styrelsen att se på bolagets resultat vid en eventuell försäljning och satt ett pris utifrån detta. Ingen ombildning har skett eftersom detta pris har varit ointressant i de fall som inkommit. FP kommer att ha samma omvandlingspolicy under nästa mandatperiod. En försäljning av ett större fastighetsbestånd kan endast tänkas om köpeskillingen används till ett mycket prioriterat behov i bolaget eller i kommunen och att köparen har en förvaltningspolicy som är minst lika ansvarstagande som det kommunala bolaget.

Vid renovering, kommer hyresgästen att kunna välja upprustningsnivå?
FP är positiv till denna valmöjlighet om det är praktiskt möjligt och fastighetsekonomiskt försvarbart.

Vad vill ni göra för att lösa bostadsbristen?
Upplands-Bro växer, det byggs och planeras för omfattande bostadsområden och vi överskrider vår befolkningsprognos. Vi kommer att fortsätta att planera och säkerställa att det byggs attraktiva bostadsområden med blandad bebyggelse och med olika ägandeformer. Förekomsten av hyresrätter ska vara en självklar del av alla bostadsområden. Det är viktigt att tillsammans med byggherrarna skapa attraktiva hållbara bostadsområden där de boende kommer att trivas.

I ett mer övergripande perspektiv kan konstateras att snittpriset för att bygga bostäder i Sverige är 72 procent över genomsnittet i EU. Detta beror på ett flertal faktorer. Stefan Attefall har föreslagit i Byggkravsutredningen att kommuner inte bör kunna ställa en massa extra krav när det gäller byggandet. Det räcker dock inte att ta bort överregleringen utan även de andra faktorerna, som bristande konkurrens när de gäller varor och tjänster inom byggbranschen måste åtgärdas. Det behövs en blocköverskridande utredning och beslut för att komma vidare, ungefär som professor Assar Lindbeck har förordat i många år.

Vinster i kommunala bostadsbolag, för/emot att dela ut vinster till ägarna?
Vinst är ränta på insatt kapital. Bolaget ägs av alla i kommunen och de har rätt att kräva ränta. Vinst som överstiger en skälig ränta ger ökat kapital i bolaget, vilket underlättar vid beslut om riskfylld ny produktion. FP har därför inga problem med rimliga avkastningskrav och utdelningar.

 

Kerstin Åkare, Vänsterpartiet:

Hur många hyresrätter vill ni bygga nästa mandatperiod?
– Vi vill bygga åtminstone 2500 nya hyresrätter i Bro och Kungsängen under den kommande mandatperioden. Det motsvarar ungefär den nuvarande planeringen för byggande av lägenheter. För oss är det en självklarhet att det ska bli hyresrätter. I de fall det går kan vi tänka oss att göra om de pågående planeringarna av småhus att vi istället kan bygga hyresrätter.

Kommer ni att ombilda/sälja lägenheter?
Nej! Absolut inte!

Vid renovering, kommer hyresgästen att kunna välja upprustningsnivå?
– I samarbete med de boende via till exempel hyresgästföreningen diskuterar vi och kommer fram till en lämplig upprustningsnivå. Vi värnar om våra hyresgäster i Upplands-Bro de ska inte bli tvungna att flytta för att en dyr upprustning eller renovering gör att hyrorna höjs mycket.

Vad vill ni göra för att lösa bostadsbristen?
– Vänsterpartiet vill bygga många fler hyresrätter. Vi vill bygga både små och stora hyresrätter både för yngre som vill flytta hemifrån och för äldre som behöver flytta till en mindre lägenhet. Vi vill gärna efter samråd med boende bygga hyresrätter även i Håbo-Tibble. Vi vill också bygga fler särskilda äldreboenden vilket kan lösgöra en del redan befintliga hyresrätter.

För närvarande planerar kommunen för en mängd bostäder men endast cirka en tredjedel av dem är hyresrätter. I de fall det går kan vi tänka oss att göra om planerna för de pågående planeringarna av nybyggande så att vi kan lägga en mycket större vikt på just hyresrätter.

 Vinster i kommunala bostadsbolag, för/emot att dela ut vinster till ägarna?
– Enligt lagen måste de kommunala bolagen, så även bostadsbolagen, generera en vinst. Generellt är vi i Vänsterpartiet mot vinster inom välfärdssektorn och rätten till en bostad räknar vi till välfärden. Vi vill inte bryta mot lagen så vi förstår att Upplands-Brohus (Ubh) måste generera en viss vinst.  Men det är ju kommunen som står som ägare och Kommunfullmäktige kan då besluta om hur vi ska använda den vinsten. Det innebär att när vi är med och bestämmer vi att den vinsten går in i Ubh:s verksamhet ändå genom någon särskild satsning.

Vi är bestämt emot att den vinst som hyresgästerna betalar via sina hyror ska gå direkt in i den kommunala ekonomin för hårdrar man det så medför det att hyresgästernas pengar bidrar till möjligheten att minska kommunalskatten och de som tjänar på det är de som bor i bostadsrätter och villor, dvs. de som generellt sett är klart mer högavlönade än hyresgästerna.

Fakta: Så här gjorde vi

Hem & Hyra har ställt samma frågor till samtliga partier som i dag har representation i någon av länets kommuner (utom Norrtälje). Vi har totalt frågat 205 lokala partier varav 146 företrädare har besvarat våra frågor. Alla partier har fått två månader på sig att svara. Övriga stockholmskommuner redovisas i papperstidningen.

Läs också Vd måste lämna ut sin lön En vd vägrar lämna ut sin lön

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.