Annons

Med öppenhet som mål

Region BohusÄlvsborg-Skaraborg "Även ungdomarna i städernas ytterområden ska känna sig hemma i Hyresgästföreningen." Det säger Lewend Tasin, pedagogisk verksamhetsutvecklare i region BohusÄlvsborg-Skaraborg.
Foto: Kajsa Wedberg
"Egent­li­gen har jag all­tid jobbat med sånt som Hyres­gäst­fö­re­nin­gen borde ha gjort", säger Lewend Tasin.

Lewend Tasins skriv­bord finns på Hy­res­gäst­fö­re­ningens re­gi­on­kon­tor i Vä­ners­borg. Men hela re­gi­on BohusÄlvsborg-Skaraborg är hans ar­bets­plats.

Du är ny pe­da­go­gisk verk­sam­hets­ut­veck­la­re. Vad går ditt jobb ut på?
– Jag ska stötta dem som håller i ut­bild­ningar för för­tro­en­de­valda här i re­gi­onen och skapa nya ut­bild­ningar. Men fram­för­allt ska jag för­söka nå grupper som ti­digare inte har nåtts av Hyres­gäst­fö­re­nin­gen.

ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar

I som­ras fö­re­läste du Hy­res­gäst­fö­re­ningens som­mar­lä­ger på Sol­går­den, om vad?
– Vi träffade barn och ung­domar från flera om­rå­den i Västsverige och talade om per­son­lig ut­veck­ling, hur man skapar sin egen iden­ti­tet och hur man kan gå till väga om man vill för­bättra sitt bo­stads­om­rå­de el­ler ar­ran­gera nå­got kul för kom­pisarna på gården.

Annons

I Stockholm var du med om en kul­tur­krock inom Hy­res­gäst­rö­rel­sen, vad hände?
– Det nya, som ung­domarna stod för, upp­fattades som främ­man­de och skrämmande av de äld­re som varit med i Hyres­gäst­fö­re­nin­gen länge. Sam­ti­digt saknade de unga verk­tygen för att ta sig in i en tra­di­tio­nell fö­re­ning med val­­­be­red­ning, sty­rel­se­ar­be­te och pro­to­koll. Det blev en krock som slutade med att fö­re­ningen gick miste om ung­domarnas en­ga­ge­mang.

Hur kan liknande krockar und­vikas?
– Ge­nom att Hyres­gäst­fö­re­nin­gen blir mer öp­pen och in­klu­derande. Vil­jan att ta an­svar för det egna bo­stads­om­rå­det finns. Inte minst bland unga hy­res­gäster. Nu gäller det för oss inom hy­res­gäst­rö­rel­sen att fånga upp det ­en­ga­ge­manget. Jag hoppas att jag, med mina er­fa­ren­heter, kan bi­dra till ett pe­da­go­giskt lyft där fler känner sig väl­kom­na och ser Hyres­gäst­fö­re­nin­gen som ett for­um för dem.

Läs ocksåStor oro inför chockhöjd hyra

Berätta om din bak­grund.
– Min fa­milj kom till Häs­sel­by i Sverige från en kur­disk del av Tur­ki­et när jag var sex år. Jag brukar säga att har en ”tredje iden­ti­tet” el­ler en ”kreolidentitet”. Det be­tyder att jag var­ken ­delar mina för­äl­drars bakgrund och ­er­fa­ren­heter ­el­ler helt in­går i det som kallas ”svenskt”.
– Vi är många som är i den situationen i ­Sverige i dag. Och det är kraften och vil­jan att på­verka, som just den här gruppen besitter, som jag bland an­nat vill att Hyres­gäst­fö­re­nin­gen ska ta vara på.

Annons

Du har lämnat Häs­sel­by för Vä­ners­borg, hur ser din egen bo­stads­si­tua­tion ut?
– Efter att ha varit inneboende hos en vän har jag nu lyckats hitta en lägenhet här i ­Vänersborg. Om man, som jag, kommer från en Stock­holms­för­ort som Häs­sel­by är det lätt att tro att bo­stads­frå­gan är en­kel att lösa bara man flyttar ut i landet. Men rik­tigt så är det ju inte.

Fakta: Lewend Tasin

Ål­der: 36 år.
Aktuell: Ny pe­da­go­gisk verk­sam­hets­ut­veck­la­re på Hyres­gäst­fö­re­nin­gen i Vä­ners­borg.
Bak­grund: Upp­vux­en i Häs­sel­by. Ak­tiv i flera ung­doms­or­ga­ni­sa­tioner, fö­re­lä­sa­re med mera.
Fri­tids­in­tres­sen: Att lära nya da­ta­pro­gram, ex­em­pel­vis för bild- och film­re­di­ge­ring.

Läs också Infekterad fastighetsaffär i Mariestad Del av en representativ mix Hon tror på gruppens kraft Motion om arvoden avslogs – frågan ska utredas

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.