Annons

”Stötande om skolbråk leder till vräkning” – så upprör lagförslaget om vräkning

Nyheter Det ska bli lättare att vräka personer som begår brott – och föräldrar som inte har koll på sina barn kan i värsta fall förlora sitt hyreskontrakt. I höstas presenterades en utredning med en rad nya lagförslag. Nu har alltifrån kommuner till hyresvärdar och organisationer tyckt till.
Foto: Getty Images
Enligt det nya lagförslaget måste föräldrar agera om de får kunskap om att barnen begår brott i området, om de vill kunna bo kvar.

För att få bukt med kriminalitet och otrygghet i landets hyreshusområden vill regeringen göra omfattande skärpningar av lagen gällande vräkning. I oktober förra året kom en utredning med en rad förslag, tänkta att bli införda 1 januari 2025.

Nu har alltifrån kommuner till hyresvärdar och organisationer tyckt till. Hem & Hyra sammanfattar några av alla remissvar som gäller tre av lagförslagen:

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

1. Kan förlora kontrakt när barn begår brott

Att hela familjer skulle kunna bli uppsagda om minderåriga barn gör sig skyldiga till brott har blivit flitigt debatterat.

Det mest omdebatterade förslaget handlar om att hyresgästen ska ha ansvar även för andra personer i bostaden.

Det innebär att föräldrar måste agera  om de får kunskap om att barnen begår brott i området, om de vill kunna bo kvar.

Synpunkter: 

Göteborgs Stad tror att det ökade tillsynsansvaret kan öka föräldrars motivation att hålla uppsikt över sina barn för att se till att barnen inte vistas i miljöer där de riskerar att dras in i kriminella nätverk.

Även Sveriges kommuner och regioner, SKR, ser försiktigt positivt på förslaget. Det skulle kunna fungera som ett incitament för föräldrar att ta emot ett stöd från socialtjänsten, tror organisationen.

Barnombudsmannen pekar på barnrättliga brister med förslagen. Exempelvis är situationen för barn där hyresavtalet kan komma att bli uppsagt upp inte tillräckligt belyst, anser myndigheten. Organisationen Rädda barnen befarar att föräldrar inte söker stod hos socialtjänsten om vräkning finns som ett bakomliggande hot. Något som skulle försvåra socialtjänstens arbete, skriver organisationen.

Gunnar Strömmer, moderat justitieminister
Gunnar Strömmer, (M) justitieminister.

Socialstyrelsen trycker på det krävs att familjen har en viss stabilitet, och ett stadigvarigt boende, för att insatser ska ge effekt.

Sveriges Stadsmissioner tror att förslaget kommer att drabba redan hårt drabbade. Organisationen skriver att ”långt ifrån alla människor behöver ha ”uppsikt” över anhöriga för att undvika att bli av med sitt hem.”

Hyresgästföreningen anser att det ur ett strikt rättssäkerhetsperspektiv ligger nära till hands att rentav uppfatta konsekvenserna som stötande. ”Exempelvis kan inte uteslutas att en familj i ett extremfall skulle riskera sitt hem och sitt hyreskontrakt om något av familjens barn hamnar i bråk i sin skola,” skriver organisationen.

HSB ställer sig tveksamt till förslaget. Hyresvärden frågar sig var gränsen går för hur mycket tillsyn som hyresgästen ska vara tvungen att utföra. Även Riksbyggen ställer sig något skeptisk till hur långt hyresgästens ansvar när det gäller de egna barnen bör sträcka sig. ”Hur ska man agera om det finns flera syskon i en familj, och bara ett av barnen begår brott? Ska övriga barn bli av med sitt boende då?, frågar sig Riksbyggen.

Annons
Läs ocksåTidöpartierna vill att föräldrar till barn som begår brott ska kunna vräkasGunnar Strömmer, moderat justitieminister

Helsingborgs stad tycker att det är positivt att lagförslaget även omfattar personer under 18 år som hyresgästen ansvarar för. Om förslaget bara hade omfattat vuxna hade fler barn kunnat bliv utnyttjade för att utföra kriminella handlingar, tror kommunen. Även hyresvärden Rikshem välkomnar förslaget, och skriver att en skärpning är välkommen.

2. Lättare att vräka vid brott i lägenhet

En svart siluett av en mansperson framför en trappuppgång.
Det ska bli lättare att vräka personer som begår brott.

Redan i dag kan kriminella som begår brott där de bor bli vräkta.

Brottsligheten måste dock bli klassad som en ”störning” i huset, eller så måste lägenheten bli använd som ett brottsverktyg.

Läs ocksåNu kan lagen ändras – hårdare tag mot kriminella och deras föräldrarGunnar Strömmer, moderat justitieminister

Nu ska det blir lättare att vräka personer i fall av allvarligare, vanemässiga eller omfattande brott, enligt det nya lagförslaget. Bland annat ska ett krav om att lägenheten helt eller till väsentlig del blir använd för brottslig verksamhet inte längre gälla.

Synpunkter: 

Riksbyggen håller med om att det är karaktären på brottet – inte hur stor del av lägenheten som blir använd – som ska avgöra om vräkning är aktuellt. Riksbyggen anser att dagens regelverk är något föråldrat. Även grov brottslighet kan vara svår att komma åt med dagens lagstiftning, skriver hyresvärden.

Även Göteborgs stad är positiva till att värdar får större möjlighet att agera när de får reda på att exempelvis vapen eller narkotika blir förvarat i fastigheter.

Fastighetsägarna tycker att förslagen behöver skärpas ytterligare. Branschorganisationen uttrycker samtidigt oro för att fastighetsägare kan få ta över polisiära uppgifter. Fastighetsägarna skriver att ”fastighetsägare varken kan eller ska agera polis.”

Sveriges Allmännytta tycker att förslaget rättar till en uppenbar brist i hyreslagen när det gäller vräkning. ”Med dagens lagstiftning går det till exempel inte att säga upp hyresavtalet för en trerumslägenhet där det i ett rum sker omfattande narkotikahantering, men de andra två rummen fungerar som bostad. Det är inte rimligt,” skriver bransch- och intresseorganisationen.

Malmö stad pekar på att utredningens förslag skulle kunna innebär problem för utsatta personer. Exempelvis om en kvinnlig hyresgäst blir utsatt för våld i nära relation i sin bostad. Där kan det med tiden krävas att kvinnan agerar för att få förövaren att flytta, är utredningens slutsats. Det ställer höga krav på en våldsutsatt, anser Malmö stad.

Hyresgästföreningen invänder att förslaget i högre grad än i dag innebär att hyresgäster som har inneboende eller hyr ut i andra hand riskerar vräkning på grund av det som sker i lägenheten. Det kan handla om enstaka tillfällen av allvarlig brottslighet som hyresgästen i realiteten saknar möjlighet att förutse eller förhindra, skriver Hyresgästföreningen.

3. Vräkning även vid brott i omgivningen

Även brottslighet som sker i närområdet ska kunna leda till att hyreskontraktet blir uppsagt, enligt lagförslaget.

Inte bara brott som sker i fastigheten, utan även brott i ”närmiljön” som försämrar boendet, ska kunna vara skäl för vräkning.

Annons

Det innebär i praktiken att det som sker på torget eller i parken en bit bort får lika stor betydelse som det som sker i hyreshuset.

Synpunkter: 

HSB är positiv till förslaget, och motiverar det med att allvarlig brottslighet försämrar närmiljön för andra i närområdet.

Borlänge kommun uttrycker oro för att förslaget kan leda till ökad hemlöshet. Något som kan skulle kunna öka otryggheten ytterligare än om personen hade haft kvar sin hyresrätt, skriver kommunen.

Hyresnämnden i Jönköping tycker att det är osäkert vilken typ av brott som kan komma ifråga, och vad man anser med närmiljön och omgivningen. Även hyresnämnden i Stockholm tycker att det bör bli preciserat vilka brott som ska vara likställda med störningar i boendet.

Riksbyggen tycker inte att det bör vara angivet en fast geografisk gräns för vad som är närområde. Det avgörande är handlingens och områdets karaktär, anser hyresvärden.

I Malmö har den kommunala hyresvärden MKB tidigare försökt vräka föräldrarna till två gängkriminella bröder, efter att familjens hem blivit attackerat. MKB anser i sitt remissvar att det är fullt rimligt att brottslighet som har inverkan på närmiljön för andra ska kunna ligga till grund för uppsägning.

Både MKB och Malmö stad tycker att det är positivt att även återkommande brottslighet med lägre straffvärde, som narkotikaförsäljning och skadegörelse, skulle kunna ligga till grund för vräkning.

Så många kan bli berörda

Hem & Hyra har tidigare granskat vad en lagändring gällande vräkningar skulle kunna innebära. Bara i Malmö skulle ett femtiotal hushåll kunna påverkas varje år, visade den kartläggningen, som gjordes innan utredningens direktiv breddades ytterligare. 

I Hem & Hyras enkät med hyresvärdar uppgav även en majoritet att de kan tänka sig att vräka hyresgäster som begår brott i bostadsområden, om det skulle bli möjligt.

Utredaren Thomas Edling och justitieminister Gunnar Strömmer (M).
Utredaren Thomas Edling lämnade över sin utredning till justitieminister Gunnar Strömmer (M) i oktober 2023. Under hösten har utredningen varit ute på remiss.

Fakta: Några av utredningens förslag
  • Hyresgästens ansvar för tryggheten inom fastigheten skärps. Ett uppsamlande begrepp – bristande skötsamhet – införs. Vid särskilt allvarliga fall ska en person kunna förlora sitt kontrakt direkt, utan att först ha fått en uppmaning om att bättra sig från hyresvärden.
  • Vräkning på grund av brott som sker i lägenheten ska kunna ske i fler fall än i dag. Exempelvis om lägenheten används för att begå allvarliga, vanemässiga eller omfattande brott. Kravet på att det ska vara fråga om att lägenheten ska användas helt eller till väsentlig del för brottslig verksamhet tas bort.
  • Brott som begås i ”närmiljön” och som försämrar boendet ska kunna vara skäl för uppsägning.
  • Hyresgäster får ett större tillsynsvar, exempelvis för sina barn och måste agera om de får kunskap om att barnen begår brott i området, om de vill kunna bo kvar.
  • Brott som hotar andras trygghet ska kunna leda till omedelbar uppsägning, det kan handla om hyresgäster som ger sig på till exempel fastighetsägarens anställda eller ambulanspersonal.
  • Upprepad brottslighet som öppen narkotikaförsäljning, rekrytering av barn till brott, eller om en hyresgäst har koppling gängmiljön ska kunna vägas in vid uppsägningar.
  • Hyrestvister som rör särskilt allvarliga brister i skötsamhet och användning av lägenheten för att begå brott ska handläggas särskilt skyndsamt.

Källa: Utredningen Åtgärder för tryggare bostadsområden.

Läs också Hyresvärden får nej igen – utpekade gängbröder kan bo kvar i lägenheten Nominerade för femte året i rad: Hem & Hyra kan vinna guldspade för granskning av socialtjänsten Värden om de kalla lägenheterna i Hälleforsnäs: "Sabotage och maximal otur"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.