HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Så jobbar bostadsbolagen socialt

Halland Hälften av de kommunala bostadsbolagen i norra Skåne och södra Halland har sociala aktiviteter för sina hyresgäster. Det visar Hem&Hyras kartläggning.
Anna Tamoian bor hos HFAB i An­ders­berg. Hon tycker att det är bra att hyresvärden har ak­ti­vi­te­ter i om­rå­det. Foto: Petra Martinsson

Hem & Hyra frå­ga­de samt­li­ga kom­mu­na­la bo­stads­bo­lag och någ­ra pri­va­ta, i nor­ra Skå­ne och söd­ra Hal­land, om de har sociala aktiviteter/projekt för sina hyresgäster. Un­ge­fär hälf­ten sva­ra­de att de sat­sar på oli­ka so­cia­la ak­ti­vi­te­ter. De stör­re bo­la­gen gör det i stor om­fatt­ning. Se lis­tan nedan. Fle­ra mind­re bo­lag sva­ra­de att de inte har re­sur­ser el­ler att det inte finns nå­got be­hov.

Anna Tamoians hy­res­värd, HFAB i Halmstad, sat­sar brett på so­ci­alt ar­be­te i sina bo­stads­om­rå­den. Band an­nat an­stäl­ler de hy­res­gäs­ter som som­mar­job­ba­re.
   – Det är jät­te­bra att de sat­sar på unga och så blir det rent i om­rå­det ock­så, sä­ger Anna Tamoian.
Hon näm­ner ”Som­mar­kul” för små barn. Mid­som­mar­fi­ran­det gil­lar hon ock­så, inte minst för att det är nå­gon­ting nytt för hy­res­gäs­ter från and­ra län­der.

Läs ocksåHelsingborgshem strandar förhandlingen: "Hyresgästföreningen är för snåla"

Förutom att det gynnar hyresgästerna tror också hyresvärdar med ett socialt engagemang att det lö­nar sig eko­no­miskt. In­sat­ser­na gör hy­res­gäs­ter­na tryg­ga­re och nöj­da­re. Där­med flyt­tar de inte så myc­ket el­ler för­stör i sina om­rå­den vil­ket spa­rar peng­ar.
De kom­mu­na­la bo­stads­bo­la­gen har som allmännytta ett sam­hälls­an­svar och job­bar ofta tätt med sina kom­mu­ner för att till ex­em­pel stöt­ta sva­ga grup­per el­ler mot­ver­ka seg­re­ga­tion. Yt­ter­li­ga­re so­cia­la in­sat­ser el­ler pro­jekt väl­jer de själ­va att göra el­ler får sig­na­ler av sina äga­re att sat­sa på.

Dra­ga­na Curovic, verk­sam­hets­ut­veck­la­re på Hyres­gäst­fö­re­nin­gen, ser ett ökat be­hov av so­cia­la in­sat­ser i många bo­stads­om­rå­den.
– Det får inte bli så att bo­la­gen av­las­tar sam­häl­let och hyresgästerna får be­ta­la. Men det är bra att nå­gon­ting görs. Alla mås­te hjäl­pas åt när sam­häl­let inte räc­ker till. Vi, bo­stads­bo­la­gen och and­ra ak­tö­rer.

Det som är myc­ket vik­tigt, me­nar hon, är att in­sat­ser­na görs till­sam­mans med hy­res­gäs­ter­na och ef­ter de­ras be­hov. Det är ald­rig bra om ex­per­tis be­stäm­mer ovan­för de bo­en­des hu­vud.

Läs ocksåNytt sätt att leverera paket – därför testar värden över tusen luckor i 20 bostadsområden
BOSTADSBOLAG SOCIALA AKTIVITETER
SÖDRA HALLAND
Fabo, Falkenberg Ja  många olika som projekt för arbetslösa och läxläsning.
HFAB, Halmstad Ja  i stor omfattning som egen arbetsförmedlare, sommarjobb, kultur.
Hyltebostäder Nja  deltar i ett integrationsprojekt med olika sorters aktiviteter.
Laholmshem Nej
NORRA SKÅNE
ABK, Kristianstad Ja  i stor omfattning som kulturdagar, utomhusbad och fotbollsturnering.
Bjuvsbostäder Ja  en del, exempelvis barnaktiviteter med Hyresgästföreningen och anställer sommarjobbare.
Bjärnumshus Nej  det har inte funnits något behov.
Bromöllahem Nej  har försökt att få igång med Hyresgästföreningen men utan framgång.
Båstadhem Nej  har inte sett behov och har inte fått signaler från ägarna.
Ebo, Eslöv  Ja  men inte mycket i egen regi, i samarbete med exempelvis kommunen.
Göingehem Ja  stort integrationsarbete på olika fronter.
Helsingborgshem Ja  i stor omfattning som fritidsgård, utomhusbad och jobbprojekt.
Hässlehem  Ja  har byggt en multiarena. Har möten som seniorträffar.
Hörbybostäder Ja  men mindre, ex informationskvällar. Ett fritt badbesök/år/hyresgäst.
Höörs Fastighet  Nej  för små för egna projekt men är part i kommunens.
Höganäshem Ja  anställer till exempel unga sommarjobbare från sina områden.
Landskronahem  Ja  i nätverk med andra aktörer, ex läxhjälp, multiarena.
Kvidingebyggen, Åstorp  Nej  vi har inga direkta behov.
KKB, Kävlinge Nej  vi har inget behov.
Osbybostäder Nej  är inte ett tillräckligt stort bolag.
Perstorps Bostäder  Ja bjuder en gång per år hyresgästerna på ex cirkus. Stödjer seniorverksamhet.
Svalövsbostäder Nej
Treklövern Nej  vi är en liten organisation.
Ängelholmshem  Ja  flera olika projekt som gratis simundervisning för hyresgäster.
Örkelljungabostäder  Nej  inte mer än områdesträffar tillsammans med Hyresgästföreningen. Resursfråga.

Fakta: Socialt hos privata

Ock­så vis­sa pri­va­ta hy­res­vär­dar job­bar so­ci­alt. Riks­hem har fle­ra oli­ka pro­jekt, bland an­nat dri­ver de jobb­pro­jekt för sina hy­res­gäs­ter. Heim­sta­den ska bör­ja med ”triv­sel­ar­be­te”, som gårds­od­ling­ar. De ska även an­stäl­la unga hy­res­gäs­ter som som­mar­job­ba­re. Akeilius samarbetar med Helsingborgs kommun i ”skollovsjobb”.

Läs också Privatvärdar i Varberg toppar hyreskraven i Halland – yrkar på 9,56 procent Anita kräks och svimmar – riskerar vräkas om hon fortsätter kräva åtgärder mot elen i huset Välkommen på nostalgitripp – här är lägenheten där allt är 1970-tal

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.